ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Οδηγίες Επιστροφής ελαττωματικών ανταλλακτικών


Αυτό το κουτί περιέχει ανταλλακτικό για το Hewlett Packard Enterprise προϊόν σας
Το κουτί είναι σφραγισμένο : μην το ανοίξετε εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το ανταλλακτικό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το κουτί που περιέχει το εξάρτημα αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή του ελαττωματικού εξαρτήματος στην Hewlett Packard Enterprise

 1. Open the box and remove the replacement part from the anti-static bag (where provided) Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε το ανταλλακτικό από την αντιστατική σακούλα (όπου παρέχεται)
 2. Please remove all modules and accessories from the defective part, then insert the defective part inside the anti-static bag (where provided) Παρακαλώ αφαιρέστε όλες τις μονάδες και τα αξεσουάρ από το ελαττωματικό εξάρτημα και στη συνέχεια τοποθετήσετε το ελαττωματικό στο εσωτερικό της αντιστατικής σακούλας (όπου παρέχεται)
 3. Place the defective part inside the box and seal the box with adhesive tape Τοποθετήστε το ελαττωματικό εξάρτημα στο κουτί και σφραγίστε το με κολλητική ταινία.
 4. Attach the Return Label to the box Συνάψτε την Ετικέτα Επιστροφής στο κουτί
  Use the “Good/Unused” or the “Bad/Defective” label as appropriate
  Χρησιμοποιήστε τη «Καλή/Αχρησιμοποίητη» ή τη «Κακή/Ελαττωματική» ετικέτα όπως ενδείκνυται
 5. Contact the carrier (within 3 days) to arrange collection of the defective part Επικοινωνήστε με το μεταφορέα (εντός 3 ημερών) για να κανονίσετε την παραλαβή του ελαττωματικού μέρους
  Contact details for the carrier can also be found on the return labels provided
  Στοιχεία επικοινωνίας με τον μεταφορέα μπορείτε επίσης να βρείτε στην ετικέτα επιστροφής που παρέχεται.
  Contact number: 0030 211 1813846
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 0030 211 1813846
  Email address: hphellas.support24x7@hpe.com
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: hpepartreturn@onprocess.com

Όλα τα ελαττωματικά ή αχρησιμοποίητα ανταλλακτικά πρέπει να επιστρέφονται εντός 3 εργάσιμων ημερών

(Κανονισμός ΕΕ Νο 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Μπορείτε να βρείτε χημικές πληροφορίες για αυτό το προϊόν στο: reach