Warunki korzystania

Witamy w witrynie internetowej HPE

Witamy w witrynie internetowej Hewlett Packard Enterprise („HPE” lub „Nasza” lub „My” lub „Nas”) — dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że okaże się pomocna!

Niniejsze Warunki użytkowania („Te Warunki”) są umową prawną pomiędzy Użytkownikiem a HPE (zbiorczo „Wszystkimi”) i regulują korzystanie z tej witryny, jak również z innych witryn, które HPE może kontrolować, a także z całego tekstu, danych, informacji, oprogramowania, grafik, logo, fotografii i innych elementów (które nazywamy „Materiałami”), które HPE i jej spółki zależne oraz firmy powiązane mogą udostępniać Użytkownikowi, jak również wszelkich usług, które możemy zapewniać przez jakąkolwiek z Naszych witryn (które w Tych Warunkach nazywamy „Tą Witryną”).

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZEGLĄDANIA TEJ WITRYNY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI. KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ I ZAAKCEPTOWAŁ TE WARUNKI. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

Otwarcie Tej Witryny

Gdy Użytkownik otworzy Tę Witrynę, ma obowiązek przestrzegać Tych Warunków, jak również wszelkich zasad korzystania z Tej Witryny za pośrednictwem dowolnego konta, które mógł utworzyć za pośrednictwem Tej Witryny lub w niej; niektóre Materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na czas korzystania z Tej Witryny. Jako że jest to konto Użytkownika, jego obowiązkiem jest uzyskanie i utrzymanie wszystkich urządzeń, usług oraz oprogramowania potrzebnych do uzyskiwania dostępu i korzystania z Tej Witryny, jak również regulowanie odnośnych opłat. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich haseł. W przypadku podejrzenia, że hasło lub inne dane zabezpieczające do Tej Witryny zostały naruszone w jakikolwiek sposób, należy natychmiast Nas powiadomić.

Czasem gromadzimy określone dane osobowe o Użytkowniku wyłącznie w związku z dostępem do Tej Witryny i korzystaniem z niej przez Użytkownika. Wykorzystywanie tych informacji przez HPE jest regulowane przez postanowienia Oświadczenia HPE o ochronie prywatności online.

Zastrzegamy sobie prawo do żądania zmiany hasła przez Użytkownika lub ograniczenia mu dostępu do Tej Witryny, jeżeli uznamy to za niezbędne.

Dozwolone Korzystanie z Tej Witryny

Zachęcamy do korzystania z Tej Witryny w celach osobistych i biznesowych — do zakupu produktów i usług HPE do użytku w firmie („Dozwolone Korzystanie”).

Niniejszym udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na wykorzystywanie i wyświetlanie Materiałów tylko w związku z Dozwolonym Korzystaniem. Prawo do korzystania z Materiałów jest zależne od przestrzegania Tych Warunków przez Użytkownika. Użytkownik nie ma innych praw do Tej Witryny i do jakichkolwiek Materiałów oraz nie może modyfikować, edytować, kopiować, reprodukować, tworzyć ich dzieł pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego, zmieniać, poprawiać ani w inny sposób wykorzystywać Tej Witryny lub Materiałów w jakikolwiek sposób.

Jeśli Użytkownik wykona kopie jakiejkolwiek części Tej Witryny przy jednoczesnym zaangażowaniu w Dozwolone Korzystanie, prosimy o zachowanie wszystkich praw autorskich HPE i innych praw własności w takiej postaci, w jakiej pojawiają się one w Tej Witrynie.

Nieuprawnione Korzystanie z Tej Witryny, Polityka Dozwolonego Korzystania

Upoważniamy Użytkownika do ograniczonego korzystania z Tej Witryny. Wszelkie inne wykorzystywanie Tej Witryny poza Dozwolonym Korzystaniem jest zabronione i stanowi nieuprawnione korzystanie z Tej Witryny. Wynika to z faktu, że wszystkie prawa do Tej Witryny i Materiałów pozostają własnością HPE, jej spółek zależnych lub firm powiązanych.

Nieuprawnione korzystanie z Tej Witryny i Materiałów może spowodować naruszenie różnych amerykańskich i międzynarodowych praw własności intelektualnej. Nie chcemy, aby tak się stało, i w związku z tym podajemy przykłady rzeczy, których należy unikać w Naszej Polityce Dozwolonego Korzystania: Polityka Dozwolonego Korzystania HPE. Użytkownik musi przestrzegać Polityki HPE Dozwolonego Korzystania zawsze, gdy korzysta z Tej Witryny lub jakichkolwiek usług oferowanych w Tej Witrynie.

Zakończenie korzystania z Tej Witryny

My lub Użytkownik może zakończyć korzystanie z Tej Witryny w dowolnym momencie. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Tej Witryny zostanie zakończona automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z Tych Warunków. Precyzując:

 • O ile nie zostanie to określone inaczej w pisemnym porozumieniu pomiędzy Nami a Użytkownikiem, możemy zakończyć, zawiesić lub zmodyfikować rejestrację lub dostęp Użytkownika do całości lub części Tej Witryny bez uprzedzenia, w każdej chwili i z dowolnego powodu.
 • Użytkownik może zaprzestać uzyskiwania dostępu i korzystania z Tej Witryny w dowolnym momencie. W przypadku automatycznego zakończenia z powodu naruszenia zasad Użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały (i ich kopie).

Ograniczenia odpowiedzialności

TA WITRYNA JEST DOSTARCZONA „TAKA JAK JEST” I „ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI”, A CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM TEJ WITRYNY PONOSI UŻYTKOWNIK.

HPE JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE) W ODNIESIENIU DO TEJ WITRYNY, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

OZNACZA TO, ŻE HPE NIE OBIECUJE, IŻ WITRYNA JEST WOLNA OD PROBLEMÓW. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, HPE nie daje żadnej gwarancji, że Ta Witryna będzie spełniać wymagania Użytkownika lub będzie działać nieprzerwane, terminowo, bezpieczne lub bezbłędnie albo że wady Tej Witryny zostaną poprawione. HPE nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do rezultatów, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z Tej Witryny ani w odniesieniu do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskiwanych za pośrednictwem Tej Witryny. Żadne porady ani informacje ustne lub pisemne, uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Tej Witryny lub z firmy HPE, jej spółek zależnych lub innych powiązanych firm albo ich dostawców (lub poszczególnych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników lub agentów takich podmiotów) (zbiorczo „Stron HPE”) nie stanowią żadnej gwarancji. HPE wyłącza wszelkie odszkodowania pozasądowe.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON HPE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE, KARNE LUB SANKCYJNE ANI (B) SZKODY, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ OGÓŁEM 100 USD (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W WYNIKU UTRATY DOCHODÓW, UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRATY REPUTACJI, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT), WYNIKAJĄCE Z TEJ WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB SKUTKÓW KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY OPARTE SĄ NA GWARANCJI, UMOWIE, PRAWIE DELIKTOWYM, STATUCIE LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, I NAWET JEŚLI JAKAKOLWIEK STRONA HPE ZOSTAŁA POINFORMOWANA (LUB POWINNA WIEDZIEĆ) O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA: Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody. W związku z tym niektóre powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie dotyczyć Użytkownika. Z zastrzeżeniem, że Strony HPE nie mogą, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączyć jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz kwota odszkodowania Strony HPE są ograniczone do minimalnej kwoty dozwolonej przez takie prawo.

Wyłączenia i ograniczenia

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody. Dlatego niektóre powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie dotyczyć użytkownika. Z zastrzeżeniem, że żadna Strona HPE nie może, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączyć jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Strony HPE jest ograniczony do minimum dozwolonego przez takie prawo.

Inne umowy, oprogramowanie, usługi lub dostęp

HPE może dostarczać produkty (takie jak sprzęt lub oprogramowanie), usługi (takie jak usługi subskrypcji oprogramowania, konserwacji lub naprawy sprzętu albo konserwacji, instalacji lub szkolenia w zakresie oprogramowania) albo dostęp do Tej Witryny zgodnie z osobnymi ustaleniami pomiędzy Użytkownikiem a HPE, takimi jak umowa licencyjna lub osobne warunki sprzedaży i gwarancji (zbiorczo: „Innymi ustaleniami”). Zobowiązania HPE dotyczące jakichkolwiek produktów, usług lub dostępu udostępniane Użytkownikowi na podstawie Innych Ustaleń podlegają wyłącznie Innym Ustaleniom, na których zasadach takie produkty, usługi lub dostęp są dostarczane, a Te Warunki nie są interpretowane w sposób zmieniający warunki jakiegokolwiek Innego Ustalenia. W przypadku niezgodności pomiędzy Tymi Warunkami a jakimikolwiek Innymi Ustaleniami będą obowiązywać Inne Ustalenia.

Na przykład korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania, które jest dostępne do pobrania z Witryn HPE („Oprogramowanie”), podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która towarzyszy oprogramowaniu lub jest dołączona do oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik nie może zainstalować żadnego oprogramowania, któremu towarzyszy lub które zawiera umowę licencyjną, chyba że Użytkownik zaakceptuje najpierw Umowę licencyjną. Jeśli nie ma Umowy licencyjnej, korzystanie z tego Oprogramowania będzie podlegać Tym Warunkom.

HPE może modyfikować Tę Witrynę

HPE zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub wyłączenia Tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik musi jednak zdawać sobie sprawę z następujących rzeczy:

 • HPE może dokonywać zmian w Tej Witrynie, Materiałach albo w produktach, usługach i cenach opisanych w Tej Witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 • Ta Witryna może być nieaktualna i HPE nie zobowiązuje się do aktualizowania Tej Witryny.
 • Informacje publikowane w Tej Witrynie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju Użytkownika.

Zalecamy, aby Użytkownik uzyskał od lokalnego przedstawiciela biznesowego HPE informacje dotyczące produktów, programów i usług, które mogą być dla niego dostępne za pośrednictwem Tej witryny.

Materiały przesyłane przez Użytkownika do Tej Witryny

Niektóre obszary Tej Witryny (np. pokoje czatu, oceny klientów, obszary recenzji, fora wspólnoty i fora pomocy technicznej) mogą pozwalać Użytkownikowi na udostępnianie opinii, informacji, danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, grafik, filmów, wiadomości lub innych materiałów (zbiorczo „Materiałów przesyłanych przez Użytkownika”). Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Materiały przesyłane przez Użytkownika i że wszystkie takie dane są uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto HPE nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł zwrócić się do HPE lub innej firmy o modyfikację lub usunięcie jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika.

Udostępniając jakiekolwiek materiały Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • Ma co najmniej 13 lat;
 • Posiada wszystkie prawa do udostępnianych materiałów (w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa do tekstu, kodu, dźwięku, filmów lub nagrań cyfrowych zawartych w udostępnianych materiałach) albo, alternatywnie, uzyskał wszystkie konieczne prawa umożliwiające przyznanie HPE praw do udostępnionych materiałów zgodnie z opisem w Tych Warunkach;
 • Opłacił i będzie opłacać w całości wszystkie opłaty licencyjne, opłaty za dostęp i inne zobowiązania finansowe wszelkiego rodzaju, wynikające z używania lub wykorzystywania komercyjnego przesłanych materiałów;
 • Jest osobą występującą w przesłanych materiałach fotograficznych, filmowych i/lub dźwiękowych lub, alternatywnie, uzyskał pozwolenie od każdej osoby (w tym zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku każdej osoby w wieku poniżej osiemnastu (18) lat), która pojawia się w tych materiałach, na przyznanie HPE praw opisanych w Tych Warunkach;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, zasad portali społecznościowych lub innych prawnych lub moralnych praw jakichkolwiek stron trzecich;
 • Dobrowolnie zgadza się odstąpić od wszystkich „praw moralnych”, które może mieć do przesłanych materiałów;
 • Żadne informacje zawarte w Materiałach przesyłanych przez Użytkownika nie są, zgodnie z jego wiedzą, nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek przepisów (w tym, ale nie tylko, dotyczących zakazu eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zwalczania dyskryminacji lub fałszywej reklamy);
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie są i nie mogą być racjonalnie uważane za zniesławiające, oszczercze, nienawistne, dyskryminujące rasowo, etnicznie, religijnie lub w jakikolwiek inny sposób albo obraźliwe, zawierać bezprawnych gróźb ani nie mogą nękać żadnej osoby, spółki czy korporacji, nie mogą być wulgarne, pornograficzne, obsceniczne ani naruszać prywatności;
 • Użytkownik nie uzyskał ani nie uzyska żadnego wynagrodzenia od innej firmy za przesłanie materiałów i takie wynagrodzenie nie było nigdy brane pod uwagę;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają materiałów z witryny innej firmy ani adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów (innych niż własne);
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, robaków, spyware’u, adware’u ani innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych informacji uznawanych przez Użytkownika za poufne, zastrzeżone lub osobiste;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają ani nie stanowią jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, „łańcuszków”, piramid finansowych ani innych form nagabywania.

Przesyłając materiały, Użytkownik przyznaje HPE nieodwołalną, nieustającą, zbywalną, niewyłączną, w pełni opłaconą, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję (sublicencjonowaną na wiele poziomów) na:

 • Używanie, dystrybucję, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika (wraz ze wszelkimi modyfikacjami) w całości lub w części, w dowolnym formacie lub dowolnym nośniku — nawet jeszcze nieznanym, który będzie w użyciu w przyszłości;
 • Używanie (w tym przez strony trzecie) Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu (w tym, bez ograniczeń, do celów komercyjnych) uznanym przez odpowiedni przez HPE według własnego uznania (w tym, bez ograniczeń, dołączenie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika lub wszelkich zmian do nich, w całości lub w części, w dowolnej technologii, produkcie lub usłudze);
 • Wyświetlanie reklam w związku z Materiałami przesyłanymi przez Użytkownika i używanie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w celach reklamowych i promocyjnych.

   Firma HPE może, ale nie jest do tego zobowiązana, dokonywać wstępnej selekcji Materiałów przesyłanych przez Użytkownika lub monitorować dowolny obszar Tej Witryny, przez którą Użytkownik może przesyłać materiały. Firma HPE nie ma obowiązku przechowywać, prezentować ani rozpowszechniać jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w Tej Witrynie lub za jej pośrednictwem i może w każdej chwili usunąć lub odmówić opublikowania takich materiałów z jakiegokolwiek powodu. HPE nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju Materiałów przesyłanych przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik zgadza się, że HPE może swobodnie ujawnić Materiały przesyłane przez Użytkownika innym firmom bez obowiązku ufania im.

Prawa własności intelektualnej

Hewlett Packard Enterprise przestrzega praw własności intelektualnej innych podmiotów i prosi Użytkownika o to samo. HP może w odpowiednich okolicznościach i według swojego uznania zakończyć usługę i/lub dostęp do Tej Witryny dla użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli Użytkownik uzna, że jego praca jest przedmiotem naruszenia praw autorskich i/lub znaku towarowego i pojawia się w Tej Witrynie, prosimy o poinformowanie Nas zgodnie z procedurami opisanymi tutaj Roszczenia z tytułu naruszenia w Witrynach HPE.

Znaki towarowe Hewlett Packard Enterprise

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HEWLETT PACKARD, HPE, logo Element, logo Hewlett Packard Enterprise, logo HPE, logo Hewlett Packard Labs, wariacje tych znaków logo (wszystkie logo firmy Hewlett Packard Enterprise są określane zbiorczo jako „Logo Hewlett Packard Enterprise”) i inne znaki towarowe wykorzystywane przez Hewlett Packard Enterprise są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hewlett Packard Enterprise i/lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Logo Element

Logo Element

Logo Hewlett Packard Enterprise

Logo Hewlett Packard Enterprise

Logo HPE

Logo HPE

Logo Hewlett Packard Labs

Logo Hewlett Packard Labs

Można używać znaków słownych Hewlett Packard Enterprise w tekście, aby odnieść się dokładnie do firmy Hewlett Packard Enterprise, jej produktów i usług, z zastrzeżeniem poniższych wskazówek.

Logo Hewlett Packard Enterprise są zastrzeżone do wykorzystania przez firmę Hewlett Packard Enterprise i tych partnerów oraz licencjobiorców firmy Hewlett Packard Enterprise, którzy dysponują pisemną umową z firmą Hewlett Packard Enterprise, która upoważnia ich do wykorzystania znaków logo. Inne wykorzystanie Logo Hewlett Packard Enterprise lub znaków stylizowanych nie jest dozwolone.

Nie można używać znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise w sposób wprowadzający w błąd konsumentów co do swojego związku z Hewlett Packard Enterprise, poręczenia lub poparcia Hewlett Packard Enterprise dla Twojej firmy, produktów lub usług albo co do pochodzenia produktów lub usług. Jakiekolwiek wykorzystywanie znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise, które może mylić lub wprowadzać w błąd opinię publiczną, jest niezgodne z prawem i wyraźnie zabronione.

Wykorzystanie znaków towarowych przez upoważnionych partnerów i licencjobiorców Hewlett Packard Enterprise

Jeśli posiadasz jakiekolwiek związki z Hewlett Packard Enterprise, musisz przestrzegać określonych wskazówek i warunków dotyczących używania znaków towarowych wymienionych w pisemnej umowie.

Jeżeli jesteś partnerem firmy Hewlett Packard Enterprise w ramach programu Partner Ready, użyj poniższego odnośnika, aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym wytyczne dotyczące wykorzystania znaków towarowych w związku z uczestnictwem w programie Hewlett Packard Enterprise Partner Ready.  Jeżeli jesteś uczestnikiem innego programu partnerskiego firmy Hewlett Packard Enterprise, przestrzegaj wytycznych dotyczących znaków towarowych dla tego konkretnego programu lub skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem firmy Hewlett Packard Enterprise.

Partner Ready:

https://partner.hpe.com

Jeśli istniejąca umowa z Hewlett Packard Enterprise zezwala na używanie znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise, ale nie zawiera szczególnych wskazówek dotyczących używania znaków towarowych, należy przestrzegać wskazówek dotyczących korzystania ze znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie. 

W przypadku pytań należy skontaktować się z opiekunem klienta lub innym kontaktem biznesowym Hewlett Packard Enterprise.

Ogólne wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise

Poniższe ogólne wskazówki dotyczące znaków towarowych są przeznaczone dla firm, które są upoważnionymi użytkownikami znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise, w tym na przykład dla partnerów, licencjobiorców, sojuszy i autoryzowanych sprzedawców Hewlett Packard Enterprise zgodnie z umową z Hewlett Packard Enterprise.

 • Hewlett Packard Enterprise nie wymaga używania symboli znaków towarowych, legend ani potwierdzeń za pomocą znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
 • Znaki towarowe Hewlett Packard Enterprise powinny być przedstawiane jako przymiotniki modyfikujące ogólne rzeczowniki, na przykład: serwery Hewlett Packard Enterprise, usługi wsparcia technicznego HPE itd.
 • Nie należy używać odmian, form liczby mnogiej ani form dzierżawczych znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise.
 • Nie należy używać znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise w sposób, który może mylić lub wprowadzać w błąd opinię publiczną co do pochodzenia jakichkolwiek towarów lub usług albo poręczenia lub poparcia Hewlett Packard Enterprise.
 • Nie należy używać znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise do wsparcia fałszywych stwierdzeń dotyczących firmy Hewlett Packard Enterprise albo jej produktów lub usług.
 • Nie należy dołączać znaków towarowych Hewlett Packard Enterprise do nazw handlowych, nazw firm, nazw produktów, nazw usług, nazw użytkowników mediów społecznościowych, domen ani integrować ich z nimi.
 • Nie należy stosować ani naśladować znaków logo Hewlett Packard Enterprise, charakterystycznych wzorów produktów, opakowań produktów, form przestrzennych, materiałów reklamowych, sloganów, zwiastunów ani układów stron internetowych.
 • Przy odwoływaniu się do firmy Hewlett Packard Enterprise w dokumentacji formalnej (np. w raportach rocznych, raportach finansowych) preferowane jest używanie pełnej nazwy prawnej, Hewlett Packard Enterprise Company. W pozostałych kontekstach preferowane jest określenie Hewlett Packard Enterprise.

Dodatkowe wskazówki dla upoważnionych użytkowników Logo Hewlett Packard Enterprise

Nasze preferowane Logo Hewlett Packard Enterprise

Na ciemnych tłach można stosować logo odwrócone

Na kolorowych tłach można stosować logo odwrócone

Nasze czarno-białe logo powinno być używane wtedy, gdy nie jest dostępny wydruk kolorowy

Używać odwróconego logo na ciemnych tłach, gdy pełna reprodukcja kolorów nie jest dostępna

Upewnić się, że pusta przestrzeń wokół logo jest równa co najmniej połowie wysokości samego logo. W pustej przestrzeni nie należy umieszczać tekstu, elementów graficznych lub oznaczeń wizualnych

Logo HPE

Minimalne rozmiary używanych Logo Hewlett Packard Enterprise to szerokość 1,25 cala do wydruków i 177 pikseli do publikacji cyfrowych

Nie wolno:

 • Używać Logo Hewlett Packard Enterprise („Logo”) w sposób inny niż zgodny z udzielonym pisemnym upoważnieniem od Hewlett Packard Enterprise;
 • Umieszczać Logo na skomplikowanym lub wzorzystym tle;
 • Stosować odbić lustrzanych ani stopniowania kolorystycznego Logo;
 • Traktować Logo jako obiektów 3-wymiarowych;
 • Zmieniać kształtu Logo;
 • Modyfikować lub zniekształcać Logo;
 • Dodawać obramowania do Logo;
 • Oddzielać litery od pozostałej części Logo;
 • Stosować koloru w literach w Logo;
 • Stosować obrysów Logo;
 • Zmieniać kolorów Logo;
 • Animować Logo;
 • Umieszczać znaków/tekstów wewnątrz Logo lub pustego miejsca wokół nich;
 • Umieszczać obrazu wewnątrz Logo;
 • Używać Logo Element bez uzyskania dodatkowego pisemnego upoważnienia od Hewlett Packard Enterprise.

 

TE WSKAZÓWKI MOGĄ BYĆ ZMIENIANE OD CZASU DO CZASU BEZ UPRZEDZENIA. PARTNERZY, LICENCJOBIORCY, SOJUSZE I AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY UŻYTKOWNIKA I HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SĄ ZOBOWIĄZANI DO REGULARNEGO SPRAWDZANIA ZARÓWNO NA TEJ STRONIE, JAK I U ODPOWIEDNICH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, ZGODNOŚCI ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI WYKORZYSTYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE.

Łącza do witryn innych firm

Uważamy, że łącza są wygodne, dlatego w Tej Witrynie zamieściliśmy łącza do witryn innych firm. Kliknięcie w takie łącze spowoduje wyjście z Tej Witryny. Firma HPE nie ma obowiązku sprawdzania witryn innych firm, do których łącza Użytkownik zamieszcza w Tej Witrynie, nie kontroluje żadnych witryn innych firm oraz nie jest odpowiedzialna za żadne witryny innych firm (jak też za produkty, usługi lub treści dostępne za ich pośrednictwem). Tym samym HPE nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na temat takich witryn, znajdujących się w nich informacji, oprogramowania, produktów, usług lub materiałów innych firm oraz na temat wyników, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z nich. Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do dowolnej witryny innej firmy poprzez łącze w Tej Witrynie, robi to wyłącznie na własne ryzyko i podlega zasadom i warunkom prywatności witryn innych firm. Te Warunki nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z żadnych witryn innych firm.

Zamieszczanie łączy do Tej Witryny

Ponownie podkreślamy, że uważamy łącza za wygodne, dlatego pozwalamy Użytkownikowi na tworzenie łączy do Tej Witryny z innych witryn. O ile wyraźne ustalenia nie stanowią inaczej, Użytkownik musi przestrzegać następujących warunków i wszystkich stosownych przepisów, jeśli dostarczy komukolwiek łącze do Tej Witryny:

 • Można zamieszczać łącza, ale nie wolno kopiować żadnych Materiałów;
 • Można korzystać i powielać logo HPE lub znak towarowy HPE tylko pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania ze znaku towarowego i logo opisanych tutaj.
 • Nie wolno tworzyć środowiska przeglądarkowego lub wyodrębniającego wokół żadnych Materiałów;
 • Nie wolno sugerować, że firma HPE popiera lub jest związana z tą witryną, w której jest zamieszczone łącze do Tej Witryny, ani z jakimikolwiek produktami, usługami lub treściami dostępnymi za pośrednictwem tej witryny;
 • Nie wolno fałszywie przedstawiać swoich relacji z HPE;
 • Nie wolno przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o HPE, jej produktach lub usługach;
 • Witryna z łączem do Tej Witryny nie może zawierać treści, które mogą być interpretowane jako wstrętne, obraźliwe lub kontrowersyjne;
 • Witryna z łączem do Tej Witryny musi zawierać tylko treści odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.

Ograniczone prawa administracji państwowej w USA

Wszystkie Materiały pobierane przez lub w imieniu rządu USA, jego agencji i/lub instytucji („Administracja Państwowa w USA”) podlegają postanowieniom FAR 12.211 — „Dane techniczne” oraz FAR 12.212 — „Oprogramowanie komputerowe” lub klauzulom zapewniającym takie same zabezpieczenia HPE zawartym w DFARS lub innych zasadach konkretnych agencji.

Kwestie międzynarodowe i eksportowe

[HPE administruje Tą Witryną ze swoich biur w Palo Alto w Kalifornii. HPE nie gwarantuje, że Ta Witryna jest odpowiednia lub dostępna do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Tej Witryny z regionów, w których jej zawartość jest nielegalna lub zastrzeżona, jest zabroniony].

Dostęp do Tej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych odbywa się z własnej woli Użytkownika i jest on odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących Przepisów.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich ograniczeń i przepisów dotyczących eksportu i re-eksportu Departamentu Handlu oraz innych agencji i instytucji amerykańskich lub zagranicznych w związku z korzystaniem z Witryn HPE nie przekazywać ani nie pozwalać na przekazywanie z naruszeniem prawa żadnych Materiałów do kraju objętego embargiem lub z naruszeniem w jakiekolwiek sposób jakichkolwiek Przepisów. W szczególności, ale bez ograniczeń, Materiały nie mogą być eksportowane lub re-eksportowane z naruszeniem prawa:

Korzystając z jakichkolwiek Materiałów podlegających takim ograniczeniom i przepisom, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na terenie, nie jest pod kontrolą i nie jest obywatelem lub rezydentem takiego kraju lub kraju znajdującego się na jakiejkolwiek z tych list.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i bronić Strony HPE przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi), które takie strony mogą ponieść w wyniku lub w związku z naruszeniem Tych Warunków przez Użytkownika (lub kogokolwiek korzystającego z jego konta). HPE zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw z wyjątkiem podlegających odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z HPE w obronie przed takim roszczeniem.

Komunikacja elektroniczna

Gdy Użytkownik odwiedza Tę Witrynę lub wysyła wiadomości e-mail do HPE, komunikuje się z HPE drogą elektroniczną. Możemy odpowiadać Użytkownikowi, wysyłając wiadomości e-mail lub umieszczając informacje w Tej Witrynie. Użytkownik zgadza się, że wszystkie takie informacje i inne wiadomości wysyłane przez HPE drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne dotyczące powiadamiania pisemnego.

Prawa własności

Jeżeli nie określono inaczej w Tych Warunkach, wszystkie Materiały, a także rozmieszczenie ich w Tej Witrynie stanowią Naszą wyłączną własność, Copyright © [daty utworzenia] Hewlett Packard Enterprise Development LP. Wszystkie prawa nieprzyznane jednoznacznie w tej publikacji są zastrzeżone. Z wyjątkiem wymagań lub ograniczeń przez obowiązujące przepisy, wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, retransmisja lub publikacja jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich lub licencji.

Cała umowa dla każdego

Te Warunki oraz wszelkie dodatkowe warunki, na które zgadza się Użytkownik korzystający z poszczególnych elementów Tej Witryny, stanowią całą, wyłączną i ostateczną umowę z Każdym w odniesieniu do omawianego tematu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub negocjacje pomiędzy Użytkownikiem a HPE. Strony HPE są beneficjentami będącymi stronami trzecimi w odniesieniu do postanowień w niniejszych Warunkach, które odwołują się do nich.

Prawo właściwe

Te Warunki podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia, jak w przypadku umów, które weszły w życie i są realizowane całkowicie w Kalifornii przez mieszkańców stanu Kalifornia, niezależnie od rzeczywistego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Użytkownika. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i jednolitej ustawy o transakcjach informatycznych nie ma zastosowania do Tych Warunków. Wszystkie pozwy sądowe wynikające z lub odnoszące się do Tych Warunków lub korzystania przez Użytkownika z Tej Witryny należy wnosić do sądu federalnego lub stanowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii; niniejszym Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów do tego celu.

Inne postanowienia

Niezdolność HPE do wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Tych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli nawet jakiekolwiek postanowienie Tych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, Użytkownik zgadza się, że sąd powinien dążyć do realizacji zamierzeń HPE i Użytkownika odzwierciedlonych w tym postanowieniu oraz że inne postanowienia Tych Warunków pozostają w pełni mocy i skuteczności. Tytuły sekcji w Tych Warunkach przytoczone są jedynie dla wygody i nie mają skuteczności prawnej ani umownej. Te Warunki pozostają w pełni mocy i skuteczności niezależnie od sposobu zakończenia korzystania z Tej Witryny. Te Warunki będą interpretowane bez stosowania żadnej ścisłej interpretacji na korzyść lub przeciwko Użytkownikowi lub HPE. Te Warunki oraz wszelkie przyznane prawa i licencje nie mogą być przeniesione lub przydzielone przez Użytkownika, ale mogą być przydzielane przez HPE bez ograniczeń.

Informacje dla konsumentów w Kalifornii

Zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym, punkt 1789.3, użytkownicy z Kalifornii mają prawo do następujących informacji o prawach konsumenta: Ta Witryna jest dostarczana przez HPE. W przypadku pytań lub skarg dotyczących Tej Witryny prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Można również skontaktować się z nami, wysyłając korespondencję na adres Hewlett Packard Enterprise Company, Attn: Legal Department, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304-1185 USA. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z zespołem Complaint Assistance Unit działu Division of Consumer Services w oddziale California Department of Consumer Affairs drogą pocztową: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie: (916) 445-1254 lub (800) 952-5210 ##paragraph_90## (800) 326-2297 lub TDD (916) 322-1700.

HPE może zmienić Te Warunki korzystania

HPE może, wyłącznie wedle własnego uznania, zmieniać Te Warunki (w tym wszelkie inne dokumenty, do których są odniesienia lub łącza w Tych Warunkach) od czasu do czasu. HPE opublikuje stosowne powiadomienie o takich zmianach w Tej Witrynie. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia do tych zmian, jedynym odwołaniem jest zaprzestanie korzystania z Tej Witryny. Dalsze korzystanie z Tej Witryny po opublikowaniu powiadomienia o takich zmianach będzie oznaczać akceptację zmian przez Użytkownika i zgodę na zasady i warunki takich zmian. Niektóre postanowienia Tych Warunków mogą być zastąpione przez wyraźnie oznaczone informacje lub warunki prawne znajdujące się na poszczególnych stronach Tej Witryny; a w takich okolicznościach uznaje się, że wyraźnie oznaczone informacje lub warunki prawne są włączone do Tych Warunków i zastępują postanowienia Tych Warunków, które są oznaczone jako zastąpione.

 

Zaktualizowano w maju 2016 r.