Warunki korzystania

Witamy w witrynie HPE

Witamy w witrynie Hewlett Packard Enterprise („HPE”, „nasza”, „nami” lub „nas”) i dziękujemy za odwiedziny. Mamy nadzieję, że nasza witryna przypadnie Ci do gustu!

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) stanowią umowę prawną między Użytkownikiem a HPE (łącznie „Wszyscy”) i regulują działania Użytkownika w witrynach internetowych i innych narzędziach HPE. Całość tekstu, dane, informacje, oprogramowanie, grafiki, logo, zdjęcia i inna zawartość (określana wspólną nazwą „Materiały”), które HPE, jej oddziały i spółki zależne udostępniają Użytkownikowi, a także wszystkie rozwiązania udostępniane za pośrednictwem dowolnej z naszych witryn internetowych i innych narzędzi (określanych w niniejszych Warunkach nazwą „Narzędzia HPE”).

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU, PRZEGLĄDANIEM LUB KORZYSTANIEM Z NARZĘDZI HPE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI. PRZEGLĄDANIE, UŻYWANIE LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO NARZĘDZI HPE OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI I JE AKCEPTUJE. NIEZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UZYSKAĆ PRZEGLĄDAĆ, UŻYWAĆ ANI UZYSKAĆ DOSTĘPU DO NARZĘDZI.

Uzyskiwanie dostępu do Narzędzi HPE

Po uzyskaniu dostępu do Narzędzi HPE Użytkownik odpowiada za przestrzeganie niniejszych Warunków, a także za wszelkie sposoby korzystania z Narzędzi HPE za pomocą dowolnego konta, które Użytkownik skonfiguruje w Narzędziach HPE lub za ich pośrednictwem. Niektóre Materiały będą dostępne dla Użytkownika tylko wówczas, gdy ma konto. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na czas korzystania z Narzędzi HPE. Jako że jest to konto Użytkownika, jego obowiązkiem jest uzyskanie i utrzymanie wszystkich urządzeń, usług oraz oprogramowania potrzebnych do używania i uzyskiwania dostępu do Narzędzi HPE, jak również regulowanie odnośnych opłat, jeśli mają zastosowanie. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich haseł. W przypadku podejrzenia, że hasło lub inne dane zabezpieczające do Narzędzi HPE zostały naruszone w jakikolwiek sposób, należy natychmiast nas powiadomić.

Czasem gromadzimy określone dane osobowe o Użytkowniku wyłącznie w związku z dostępem do Narzędzi HPE i korzystaniem z nich przez Użytkownika. Wykorzystywanie tych informacji przez HPE jest regulowane przez postanowienia Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności HPE.

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania zmiany hasła lub innych informacji związanych z bezpieczeństwem od Użytkownika lub ograniczenia mu dostępu do Narzędzi HPE, jeśli uznamy to za niezbędne.

Dozwolone użytkowanie Narzędzi HPE przez Użytkownika

Zachęcamy do korzystania z Narzędzi HPE w celach indywidualnych i biznesowych — do zakupu rozwiązań HPE do użytku w firmie („Dozwolone użytkowanie”).

Niniejszym udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji w autoryzowanym okresie na wykorzystywanie i wyświetlanie Materiałów tylko w związku z Dozwolonym użytkowaniem. Prawo do korzystania z Materiałów jest zależne od zaakceptowania i przestrzegania Warunków przez Użytkownika. Użytkownik nie ma innych praw do Narzędzi HPE i do jakichkolwiek Materiałów oraz nie może modyfikować, edytować, kopiować, powielać, tworzyć ich dzieł pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego, zmieniać, poprawiać ani w inny sposób wykorzystywać Narzędzi HPE ani Materiałów w jakikolwiek sposób, chyba że uzyska od nas pisemne upoważnienie.

Jeśli zezwolimy Użytkownikowi na wykonanie kopii jakichkolwiek Narzędzi HPE przy jednoczesnym zaangażowaniu w Dozwolone użytkowanie, prosimy o zachowanie wszystkich praw autorskich HPE i innych praw własności w takiej postaci, w jakiej pojawiają się one w Narzędziach HPE.

Nieuprawnione korzystanie z Narzędzi HPE, Polityka dopuszczalnego użytkowania

Upoważniamy Użytkownika do ograniczonego użytkowania Narzędzi HPE. Wszelkie inne wykorzystywanie Narzędzi HPE poza Dozwolonym użytkowaniem jest zabronione i stanowi nieuprawnione korzystanie z Narzędzi HPE. Wynika to z faktu, że wszystkie prawa do Narzędzi HPE i Materiałów pozostają własnością HPE, jej spółek zależnych lub firm powiązanych.

Nieuprawnione korzystanie z Narzędzi HPE i Materiałów może spowodować naruszenie rozmaitych amerykańskich i międzynarodowych praw własności intelektualnej. Nie chcemy, aby tak się stało. W związku z tym w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania podajemy przykłady rzeczy, których należy unikać. Użytkownik musi przestrzegać Polityki dopuszczalnego użytkowania HPE zawsze, gdy korzysta z narzędzi HPE lub dowolnych innych rozwiązań oferowanych w ramach Narzędzi HPE.

Zakończenie korzystania z Narzędzi HPE przez Użytkownika

My lub Użytkownik możemy zakończyć korzystanie z Narzędzi HPE w dowolnym momencie. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Narzędzi HPE zostanie wycofana automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z Warunków. Mówiąc ściślej:

 • O ile nie zostanie to określone inaczej w pisemnym porozumieniu pomiędzy nami a Użytkownikiem, możemy zakończyć, zawiesić lub zmodyfikować rejestrację lub dostęp Użytkownika do całości lub części Narzędzi HPE bez uprzedzenia, w każdej chwili i z dowolnego powodu.
 • Użytkownik może zaprzestać użytkowania i uzyskiwania dostępu do Narzędzi HPE w dowolnym momencie. W przypadku automatycznego zakończenia z powodu naruszenia Warunków Użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane Materiały (i ich kopie).
 • Zakończenie korzystania z rozwiązań uzyskanych za pośrednictwem Narzędzi HPE podlega Innym Umowom (określonym w poniższej sekcji „Inne Umowy; nasze Rozwiązania”), które nie muszą zostać rozwiązane po zakończeniu korzystania z Narzędzi HPE.  Zakończenie korzystania z Narzędzi HPE może jedna wpłynąć na możliwość korzystania z rozwiązań HPE.

Ograniczenia odpowiedzialności

NARZĘDZIA HPE SĄ DOSTARCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI”, A CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM NARZĘDZI HPE PONOSI UŻYTKOWNIK.

HPE JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE) W ODNIESIENIU DO NARZĘDZI HPE, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

OZNACZA TO, ŻE HPE NIE OBIECUJE, IŻ NARZĘDZIA HPE SĄ WOLNE OD PROBLEMÓW. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, HPE nie udziela żadnej gwarancji, że Narzędzia HPE będą spełniać wymagania Użytkownika lub Narzędzia HPE będą działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bezbłędnie albo że wady Narzędzi HPE zostaną usunięte. HPE nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do rezultatów, które mogą być uzyskane w wyniku użytkowania Narzędzi HPE ani w odniesieniu do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskiwanych za pośrednictwem Narzędzi HPE. Żadne porady ani informacje ustne lub pisemne uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Narzędzi HPE lub od firmy HPE, jej spółek zależnych lub innych powiązanych firm albo ich dostawców (lub poszczególnych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników lub agentów takich podmiotów) (łącznie „Strony HPE„) nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji. HPE wyłącza wszelkie odszkodowania pozasądowe.

Gwarancje dotyczące rozwiązań uzyskanych za pośrednictwem narzędzi HPE Tools podlegają Innym Umowom (określonym w poniższej sekcji „Inne Umowy; nasze Rozwiązania”).

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON HPE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, KARNE LUB SANKCYJNE ANI (B) SZKODY, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ OGÓŁEM 100 USD (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W WYNIKU UTRATY DOCHODÓW, UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRATY REPUTACJI, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT), WYNIKAJĄCE Z NARZĘDZI HPE LUB Z NIMI ZWIĄZANE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB SKUTKÓW KORZYSTANIA Z NARZĘDZI HPE), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY SĄ OPARTE NA GWARANCJI, UMOWIE, PRAWIE DELIKTOWYM, STATUCIE LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, I NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK STRONY HPE ZOSTAŁY POINFORMOWANE (LUB POWINNY WIEDZIEĆ) O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA: Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody. W związku z tym niektóre powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie dotyczyć Użytkownika. Z zastrzeżeniem, że Strony HPE nie mogą zgodnie z obowiązującym prawem wyłączyć jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz kwota odszkodowania Stron HPE są ograniczone do minimalnej kwoty dozwolonej przez takie prawo.

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące rozwiązań uzyskanych za pośrednictwem narzędzi HPE Tools podlega Innym Umowom (określonym w poniższej sekcji „Inne Umowy; nasze Rozwiązania”).

Inne Umowy; nasze Rozwiązania

HPE może udostępnić rozwiązania, na przykład sprzęt, oprogramowanie sprzętowe, infrastrukturę jako usługę (IaaS), aplikację jako usługę, platformę jako usługę, oprogramowanie, oprogramowanie jako usługę, usługi wsparcia technicznego, usługi profesjonalne i inne rozwiązania (łącznie „Rozwiązania HPE”) lub dostęp do Narzędzi HPE zgodnie z warunkami osobnych umów między Użytkownikiem a HPE („Inna Umowa”). Zobowiązania HPE dotyczące jakichkolwiek Rozwiązań HPE lub Narzędzi HPE udostępniane Użytkownikowi na podstawie Innej Umowy podlegają takiej Innej Umowie, na podstawie której takie Rozwiązania HPE lub Narzędzia HPE są dostarczane, a Warunki nie są interpretowane w sposób zmieniający warunki jakiejkolwiek Innej Umowy. W przypadku niezgodności pomiędzy Warunkami a jakimikolwiek Innymi Umowami będą obowiązywać Inne Umowy.

Firma HPE może modyfikować Narzędzia HPE

HPE zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub wyłączenia Narzędzi HPE w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik musi jednak zdawać sobie sprawę z następujących rzeczy:

 • Firma HPE może wprowadzić zmiany w Narzędziach HPE, Materiałach lub Rozwiązaniach HPE i cenach opisanych w Narzędziach HPE w dowolnej chwili, bez powiadomienia.
 • Narzędzia HPE mogą być nieaktualne, a firma HPE w żaden sposób nie zobowiązuje się do aktualizacji Narzędzi HPE.
 • Informacje opublikowane w Narzędziach HPE mogą dotyczyć programów lub Rozwiązań HPE, które nie są dostępne w kraju Użytkownika.

Zalecamy, aby Użytkownik uzyskał od lokalnego przedstawiciela biznesowego HPE informacje dotyczące programów lub Rozwiązań HPE, które mogą być dla niego dostępne za pośrednictwem Narzędzi HPE.

Materiały przesłane przez Użytkownika do Narzędzi HPE

Niektóre obszary Narzędzi HPE (np. pokoje rozmów, oceny klientów, obszary recenzji, fora wspólnoty, fora pomocy technicznej itp.) mogą pozwalać Użytkownikowi na udostępnianie opinii, informacji, danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, grafik, filmów, wiadomości lub innych materiałów, w tym żądań nowych funkcji i ulepszeń (zbiorczo „Materiałów przesyłanych przez Użytkownika”). Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Materiały przesyłane przez Użytkownika i że wszystkie takie dane są uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto HPE nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł zwrócić się do HPE lub innej firmy o modyfikację lub usunięcie jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika ani że HPE musi korzystać z Materiałów przesłanych przez Użytkownika.

Udostępniając jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • Ma co najmniej 13 lat;
 • Posiada wszystkie prawa do udostępnianych materiałów (w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa do tekstu, kodu, dźwięku, filmów lub nagrań cyfrowych zawartych w udostępnianych materiałach) albo, alternatywnie, uzyskał wszystkie konieczne prawa umożliwiające przyznanie HPE praw do udostępnionych materiałów zgodnie z opisem w Warunkach;
 • Opłacił i będzie opłacać w całości wszystkie opłaty licencyjne, opłaty za dostęp i inne zobowiązania finansowe wszelkiego rodzaju, wynikające z używania lub wykorzystywania komercyjnego przesłanych materiałów;
 • Jest osobą występującą w przesłanych materiałach fotograficznych, filmowych i/lub dźwiękowych lub, alternatywnie, uzyskał pozwolenie od każdej osoby (w tym zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku każdej osoby w wieku poniżej osiemnastu (18) lat), która pojawia się w tych materiałach, na przyznanie HPE praw opisanych w Warunkach;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, zasad portali społecznościowych lub innych prawnych lub moralnych praw jakichkolwiek stron trzecich;
 • Dobrowolnie zgadza się odstąpić od wszystkich „praw moralnych”, które może mieć do przesłanych materiałów;
 • Żadne informacje zawarte w Materiałach przesyłanych przez Użytkownika nie są, zgodnie z jego wiedzą, nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek przepisów (w tym dotyczących zakazu eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zwalczania dyskryminacji lub fałszywej reklamy);
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie są i nie mogą być racjonalnie uznane za zniesławiające, oszczercze, nienawistne, dyskryminujące rasowo, etnicznie, religijnie lub w jakikolwiek inny sposób albo obraźliwe, zawierać gróźb ani nie mogą nękać żadnej osoby, spółki czy korporacji, nie mogą być wulgarne, pornograficzne, obsceniczne ani naruszać prywatności;
 • Użytkownik nie uzyskał ani nie uzyska żadnego wynagrodzenia od innej firmy za materiały i takie wynagrodzenie nie było nigdy brane pod uwagę;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają materiałów z witryny innej firmy ani adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów (innych niż własne);
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, robaków, programów szpiegujących, oprogramowania z reklamami ani innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych informacji uznawanych przez Użytkownika za poufne, zastrzeżone lub osobiste;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają ani nie stanowią jakichkolwiek niechcianych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, „łańcuszków”, piramid finansowych ani innych form nagabywania.

Przesyłając materiały, Użytkownik przyznaje HPE nieodwołalną, nieustającą, zbywalną, niewyłączną, w pełni opłaconą, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję (sublicencjonowaną na wiele poziomów) na:

 • Używanie, dystrybucję, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, tworzenie dzieł pochodnych publikowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika (wraz ze wszelkimi modyfikacjami) w całości lub w części, w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku — nawet jeszcze nieznanym, który będzie w użyciu w przyszłości;
 • Tworzenie, wykonanie, użycie, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży i import Materiałów Użytkownika (lub ich dowolnych modyfikacji), w całości lub w części, w dowolnym celu;
 • Używanie (w tym przez strony trzecie) Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu (w tym, bez ograniczeń, do celów komercyjnych) uznanym za odpowiedni przez HPE według własnego uznania (w tym, bez ograniczeń, dołączenie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika lub wszelkich zmian do nich, w całości lub w części, w dowolnej technologii, produkcie lub usłudze);
 • Wyświetlanie reklam w związku z Materiałami przesyłanymi przez Użytkownika i używanie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w celach reklamowych i promocyjnych.

Firma HPE może, ale nie jest do tego zobowiązana, dokonywać wstępnej selekcji Materiałów przesyłanych przez Użytkownika lub monitorować dowolny obszar witryny Narzędzi HPE, przez którą Użytkownik może przesyłać materiały. Firma HPE nie ma obowiązku przechowywać, prezentować ani rozpowszechniać jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w Narzędziach HPE lub za jej pośrednictwem i może w każdej chwili usunąć lub odmówić opublikowania takich materiałów z dowolnego powodu. HPE nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju Materiałów przesyłanych przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik zgadza się, że HPE może swobodnie ujawnić Materiały przesyłane przez Użytkownika innym firmom bez obowiązku ufania im.

Prawa własności intelektualnej

HPE przestrzega praw własności intelektualnej innych podmiotów i prosi Użytkownika o to samo. HP może w odpowiednich okolicznościach i według swojego uznania zakończyć dostęp do Narzędzi HPE dla użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli Użytkownik uzna, że jego praca jest przedmiotem naruszenia praw autorskich lub znaku towarowego i pojawia się w witrynie Narzędzia HPE, prosimy o poinformowanie nas zgodnie z procedurami opisanymi tutaj: Roszczenia z tytułu naruszenia w Witrynach HPE.

Nasze znaki towarowe

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HEWLETT PACKARD, HPE, logo Element, logo Hewlett Packard Enterprise, logo HPE, logo Hewlett Packard Labs, wariacje tych znaków logo (wszystkie logo firmy HPE są określane łącznie jako „Logo Hewlett Packard Enterprise”) i inne znaki towarowe wykorzystywane przez HPE są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hewlett Packard Enterprise lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Logo Element

Logo Element

Logo Hewlett Packard Enterprise

Logo Hewlett Packard Enterprise

Logo HPE

Logo HPE

Logo Hewlett Packard Labs

Logo Hewlett Packard Labs

Użytkownik może używać naszych znaków słownych w tekście w celu dozwolonego i prawidłowego odwołania się do nas i Rozwiązań HPE zgodnie z wytycznymi poniżej.

Logo Hewlett Packard Enterprise są zastrzeżone do wykorzystania przez nas i naszych partnerów oraz licencjobiorców, którzy dysponują pisemną umową z nami i która upoważnia ich do wykorzystania znaków logo. Inne wykorzystanie Logo Hewlett Packard Enterprise lub znaków stylizowanych nie jest dozwolone.

Nie można używać naszych znaków towarowych w sposób wprowadzający w błąd konsumentów co do związku Użytkownika z nami, poręczenia lub naszego poparcia dla firmy, produktów lub usług Użytkownika albo co do pochodzenia produktów lub usług. Jakiekolwiek wykorzystywanie naszych znaków towarowych, które może mylić lub wprowadzać w błąd opinię publiczną, jest niezgodne z prawem i wyraźnie zabronione.

Wykorzystanie znaków towarowych przez upoważnionych partnerów i licencjobiorców

Jeśli Użytkownika łączą z nami jakiekolwiek relacje, musi on przestrzegać określonych wskazówek i warunków dotyczących używania znaków towarowych wymienionych w Innej Umowie.

Jeżeli Użytkownik jest partnerem firmy Hewlett Packard Enterprise w ramach programu Partner Ready, powinien użyć poniższego odnośnika, aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym wytyczne dotyczące wykorzystania znaków towarowych w związku z uczestnictwem w programie Hewlett Packard Enterprise Partner Ready. Jeżeli Użytkownik jest uczestnikiem innego programu partnerskiego firmy Hewlett Packard Enterprise, powinien przestrzegać wytycznych dotyczących znaków towarowych dla tego konkretnego programu lub skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem firmy Hewlett Packard Enterprise.

Partner Ready:  https://partner.hpe.com

Jeśli Inna Umowa Użytkownika z nami zezwala na używanie naszych znaków towarowych, ale nie zawiera szczególnych wskazówek dotyczących używania znaków towarowych, należy przestrzegać tych wskazówek dotyczących korzystania ze znaków towarowych.

W przypadku pytań należy skontaktować się z opiekunem klienta lub innym przedstawicielem biznesowym HPE.

Ogólne wytyczne HPE dotyczące znaków towarowych

Poniższe ogólne wskazówki dotyczące znaków towarowych są przeznaczone dla firm, które są upoważnionymi użytkownikami naszych znaków towarowych, w tym na przykład dla naszych partnerów, licencjobiorców, sojuszników i autoryzowanych sprzedawców Hewlett Packard Enterprise zgodnie z umową z nami wynikającą z Innych Umów.

 • Nie wymagamy używania symboli znaków towarowych, legend ani potwierdzeń za pomocą naszych znaków towarowych, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
 • Nasze znaki towarowe powinny być opisywane w następujący sposób: serwery Hewlett Packard Enterprise, usługi wsparcia technicznego HPE itd.
 • Nie należy używać odmian, form liczby mnogiej ani form dzierżawczych naszych znaków towarowych.
 • Nie należy używać naszych znaków towarowych w sposób, który może być mylący lub wprowadzać w błąd opinię publiczną co do pochodzenia jakichkolwiek towarów lub usług albo poręczenia lub naszego poparcia.
 • Nie wolno wykorzystywać naszych znaków towarowych do składania fałszywych oświadczeń o nas ani Rozwiązaniach HPE.
 • Nie należy dołączać naszych znaków towarowych do nazw handlowych, nazw firm, nazw produktów, nazw usług, nazw użytkowników mediów społecznościowych, domen ani integrować ich z nimi.
 • Nie należy stosować ani imitować Logo Hewlett Packard Enterprise, charakterystycznych wzorów produktów, opakowań produktów, form przestrzennych, materiałów reklamowych, sloganów, zwiastunów ani układów witryn internetowych.

Przy odwoływaniu się do nas w dokumentacji formalnej (np. w raportach rocznych lub raportach finansowych) preferowane jest używanie pełnej nazwy prawnej: Hewlett Packard Enterprise Company. W pozostałych kontekstach preferowane jest określenie Hewlett Packard Enterprise.

Dodatkowe wskazówki dla upoważnionych użytkowników Logo Hewlett Packard Enterprise

Nasze preferowane Logo Hewlett Packard Enterprise

Na ciemnych tłach można stosować logo odwrócone

Na kolorowych tłach można stosować logo odwrócone

Nasze czarno-białe logo powinno być używane wtedy, gdy nie jest dostępny wydruk w kolorze

Używać odwróconego logo na ciemnych tłach, gdy pełna reprodukcja kolorów nie jest dostępna

Upewnić się, że pusta przestrzeń wokół logo jest równa co najmniej połowie wysokości samego logo. W pustej przestrzeni nie należy umieszczać tekstu, elementów graficznych lub oznaczeń wizualnych

Logo HPE

Minimalne rozmiary używanych Logo Hewlett Packard Enterprise to szerokość 1,25 cala do wydruków i 177 pikseli do publikacji cyfrowych

Minimalne rozmiary używanych Logo Hewlett Packard Enterprise to szerokość 1,25 cala (3,2 cm) do wydruków i 177 pikseli do publikacji cyfrowych

Nie wolno:

 • Używać Logo Hewlett Packard Enterprise w sposób inny niż zgodny z udzielonym przez nas pisemnym upoważnieniem;
 • Umieszczać Logo Hewlett Packard Enterprise na tłach złożonych lub zawierających deseń; stosować odbić lub gradientów do Logo Hewlett Packard Enterprise;
 • Traktować Logo Hewlett Packard Enterprise jako obiektów wymiarowych;
 • Zmieniać kształtu Logo Hewlett Packard Enterprise, modyfikować ani zniekształcać Logo Hewlett Packard Enterprise ani dodawać zarysu do Logo Hewlett Packard Enterprise;
 • Oddzielać liter od pozostałej części Logo Hewlett Packard Enterprise, stosować koloru do liter Logo Hewlett Packard Enterprise;
 • Zarysowywać Logo Hewlett Packard Enterprise;
 • Zmieniać kolorów Logo Hewlett Packard Enterprise ani animować Logo Hewlett Packard Enterprise;
 • Umieszczać znaków/tekstów wewnątrz Logo Hewlett Packard Enterprise lub pustego miejsca wokół nich;
 • Umieszczać obrazów w Logo Hewlett Packard Enterprise;
 • Używać logo Element bez uzyskania od nas dodatkowego pisemnego upoważnienia.

TE WSKAZÓWKI MOGĄ BYĆ ZMIENIANE OD CZASU DO CZASU BEZ POWIADOMIENIA. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REGULARNE SPRAWDZANIE TEJ STRONY, A TAKŻE ZA KONTAKTOWANIE SIĘ Z ODPOWIEDNIMI PRZEDSTAWICIELAMI BIZNESOWYMI HPE W CELU ZAPEWNIENIA STAŁEJ ZGODNOŚCI Z NASZYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UŻYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH.

Łącza do witryn innych firm

Uważamy, że łącza są wygodne. Dlatego w Narzędziach HPE możemy zamieść łącza do witryn innych firm. Użycie tych łączy spowoduje opuszczenie witryny internetowej Narzędzi HPE. Firma HPE nie jest zobowiązana do sprawdzania żadnych witryn internetowych innych firm, do których Użytkownik umieszcza łącza w Narzędziach HPE.  Firma HPE nie kontroluje żadnych witryn innych firm oraz nie jest odpowiedzialna za żadne witryny innych firm (jak też za produkty, usługi lub treści dostępne za ich pośrednictwem).

Tym samym HPE nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na temat takich witryn, znajdujących się w nich informacji, oprogramowania, produktów, usług lub materiałów innych firm oraz na temat wyników, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z nich. Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do dowolnej witryny innej firmy poprzez łącze w Narzędziach HPE, robi to wyłącznie na własne ryzyko i podlega zasadom i warunkom prywatności witryn innych firm. Niniejsze Warunki nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z takich witryn internetowych innych firm.

Umieszczanie łączy do Narzędzi HPE

Ponownie podkreślamy, że uważamy łącza za wygodne. Dlatego pozwalamy Użytkownikowi na tworzenie łączy do Narzędzi HPE z innych witryn. O ile wyraźne ustalenia nie stanowią inaczej, Użytkownik musi przestrzegać następujących warunków i wszystkich stosownych przepisów, jeśli dostarczy komukolwiek łącze do Narzędzi HPE:

 • Można zamieszczać łącza, ale nie wolno kopiować żadnych Materiałów;
 • Można korzystać i powielać Logo Hewlett Packard Enterprise lub znak towarowy HPE tylko pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania ze znaku towarowego i Logo Hewlett Packard Enterprise opisanych tutaj.
 • Nie wolno tworzyć środowiska przeglądarkowego lub wyodrębniającego wokół żadnych Materiałów;
 • Nie wolno sugerować, że firma HPE wspiera witrynę lub jest związana z witryną, w której jest zamieszczone łącze do Narzędzi HPE, ani z jakimikolwiek produktami, usługami lub treściami dostępnymi za pośrednictwem tej witryny;
 • Nie wolno fałszywie przedstawiać swoich relacji z HPE;
 • Nie wolno przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o HPE ani Rozwiązaniach HPE;
 • Witryna z łączem do Narzędzi HPE nie może zawierać treści, które mogą być interpretowane jako niesmaczne, obraźliwe lub kontrowersyjne;
 • Witryna z łączem do Narzędzi HPE musi zawierać tylko treści odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.

 

Ograniczone prawa administracji państwowej w USA

Wszystkie Materiały pobierane przez lub w imieniu rządu USA, jego agencji lub instytucji („Administracja Państwowa w USA”) podlegają postanowieniom FAR 12.211 — „Dane techniczne” oraz FAR 12.212 — „Oprogramowanie komputerowe” lub klauzulom zapewniającym takie same zabezpieczenia HPE zawartym w DFARS lub innych zasadach konkretnych agencji.

Globalne prawa i przepisy dotyczące handlu i sankcji

Firma HPE zarządza Narzędziami HPE ze swoich biur w Stanach Zjednoczonych. HPE nie gwarantuje, że Narzędzia HPE są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Narzędzi HPE z regionów, w których jej treści są nielegalne lub zastrzeżone, jest zabroniony.

Jeżeli Użytkownik uzyska dostęp do Narzędzi HPE spoza Stanów Zjednoczonych, odbywa się to z własnej woli Użytkownika i jest on odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi Przepisami.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich ograniczeń i przepisów dotyczących eksportu i reeksportu Departamentu Handlu i Skarbu USA oraz innych agencji i instytucji amerykańskich lub zagranicznych w związku z korzystaniem z Narzędzi HPE i nie przekazywać ani nie pozwalać na przekazywanie z naruszeniem prawa żadnych Materiałów do kraju objętego embargiem lub z naruszeniem w dowolny sposób jakichkolwiek Przepisów. W szczególności, ale bez ograniczeń, Materiały nie mogą być, niezgodnie z dowolnymi Przepisami, eksportowane, reeksportowane ani w inny sposób przesyłane, bezpośrednio lub pośrednio, do (i) krajów ani regionów objętych embargiem ani sankcjami (obecnie Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i Terytorium Krymu) ani do obywateli lub podmiotów w tych krajach; (ii) żadnego podmiotu zajmującego się nielegalnym rozprzestrzenianiem ani do żadnego niedozwolonego lub ograniczonego użytku końcowego ani (iii) żadnych podmiotów podlegających sankcjom lub blokadom dotyczącym kontroli handlu, w tym określonych na dowolnej liście podmiotów wykluczonych lub zakazanych zawartej na Skonsolidowanej liście kontroli Departamentu Stanu, Handlu i Skarbu Stanów Zjednoczonych (dostępnej na stronie http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp) lub Unii Europejskiej (UE) (dostępnej na stronie https://www.eeas.europa.eu/_en). Korzystanie z Materiałów podlegających dowolnym takim ograniczeniom i regulacjom oznacza oświadczenie i zapewnienie przez Użytkownika, że nie znajduje się w żadnym takim kraju, nie jest pod kontrolą takiego kraju ani nie jest obywatelem ani mieszkańcem żadnego z takich krajów znajdujących się na dowolnej takiej liście.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i bronić Strony HPE przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi), które takie strony mogą ponieść w wyniku lub w związku z naruszeniem Warunków przez Użytkownika (lub kogokolwiek korzystającego z jego konta). HPE zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw z wyjątkiem podlegających odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z HPE w obronie przed takim roszczeniem.

Komunikacja elektroniczna

Gdy Użytkownik odwiedza witrynę Narzędzia HPE lub wysyła wiadomości e-mail do HPE, komunikuje się z HPE drogą elektroniczną. Możemy odpowiadać Użytkownikowi, wysyłając wiadomości e-mail lub umieszczając informacje w Narzędziach HPE. Użytkownik zgadza się, że wszystkie takie informacje i inne wiadomości wysyłane przez HPE drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne dotyczące powiadamiania pisemnego.

Prawa własności

Jeżeli nie określono inaczej w Warunkach, wszystkie Materiały, a także rozmieszczenie ich w witrynie Narzędzi HPE stanowią naszą wyłączną własność, Copyright © [daty utworzenia] Hewlett Packard Enterprise Development LP. Wszystkie prawa nieprzyznane jednoznacznie w tej publikacji są zastrzeżone. Z wyjątkiem wymagań lub ograniczeń przez obowiązujące przepisy, wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, retransmisja lub publikacja jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich lub licencji.

Cała umowa dla każdego

Niniejsze Warunki oraz wszelkie dodatkowe warunki, na które zgadza się Użytkownik korzystający z poszczególnych elementów Narzędzi HPE, stanowią całą, wyłączną i ostateczną umowę z każdym w odniesieniu do omawianego tematu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub negocjacje pomiędzy Użytkownikiem a HPE. Strony HPE są beneficjentami będącymi stronami trzecimi w odniesieniu do postanowień w Warunkach, które odwołują się do nich.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa stanu Delaware, jak w przypadku umów, które weszły w życie i są realizowane całkowicie w Delaware przez mieszkańców stanu Delaware, niezależnie od rzeczywistego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Użytkownika. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz jednolita ustawa o transakcjach informatycznych nie mają zastosowania do Warunków. Wszystkie pozwy sądowe wynikające z Warunków lub odnoszące się do Warunków lub korzystania przez Użytkownika z Narzędzi HPE należy wnosić do sądu federalnego lub stanowego w Delaware. Niniejszym Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów do tego celu.

Inne postanowienia

Niezdolność HPE do wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli nawet jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, Użytkownik zgadza się, że sąd powinien dążyć do realizacji pozostałych warunków. Tytuły sekcji w Warunkach przytoczone są jedynie dla wygody i nie mają skuteczności prawnej ani umownej. Niniejsze Warunki pozostają w pełni mocy i skuteczności niezależnie od sposobu zakończenia korzystania z Narzędzi HPE. Niniejsze Warunki będą interpretowane bez stosowania żadnej ścisłej interpretacji na korzyść Użytkownika lub HPE ani przeciwko Użytkownikowi lub HPE. Niniejsze Warunki oraz wszelkie przyznane prawa i licencje nie mogą być przeniesione lub przydzielone przez Użytkownika, ale mogą być przydzielane przez HPE bez ograniczeń.

Informacje dla konsumentów w Kalifornii

Zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym, punkt 1789.3, użytkownicy z Kalifornii mają prawo do następujących informacji o prawach konsumenta: Narzędzia HPE są udostępniane przez firmę HPE. W przypadku pytań lub skarg dotyczących Narzędzi HPE prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Można również skontaktować się z nami, wysyłając korespondencję na adres Hewlett Packard Enterprise Company, Attn: Legal Department, 11445 Compaq Center West Drive, Houston, TX 77070. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z zespołem Complaint Assistance Unit działu Division of Consumer Services w oddziale California Department of Consumer Affairs drogą pocztową: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie: (916) 445-1254 lub (800) 952-5210 ##paragraph_90## (800) 326-2297 lub TDD (916) 322-1700.

HPE może zmienić Warunki korzystania

HPE może od czasu do czasu i wyłącznie wedle własnego uznania zmieniać Warunki (w tym wszelkie inne dokumenty, do których są odniesienia lub łącza w Warunkach). HPE opublikuje stosowne powiadomienie o takich zmianach w Narzędziach HPE. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia do tych zmian, jedynym odwołaniem jest zaprzestanie korzystania z Narzędzi HPE. Dalsze korzystanie z Narzędzi HPE po opublikowaniu powiadomienia o takich zmianach będzie oznaczać akceptację zmian przez Użytkownika i zgodę na zasady i warunki takich zmian. Niektóre postanowienia Warunków mogą być zastąpione przez wyraźnie oznaczone informacje lub warunki prawne znajdujące się na poszczególnych stronach Narzędzi HPE. W takich okolicznościach uznaje się, że wyraźnie oznaczone informacje lub warunki prawne są włączone do Warunków i zastępują postanowienia Warunków, które są oznaczone jako zastąpione.

Zmodyfikowano: kwiecień 2021 r.