Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij HPE

Welkom bij Hewlett Packard Enterprise (“HPE”, “onze”, “wij” of “ons”) en bedankt voor uw bezoek. Hopelijk geniet u van de ervaring!

Deze Gebruiksvoorwaarden (“deze Voorwaarden”) zijn een juridisch contract tussen u en HPE (gezamenlijk “Iedereen”) en regelen uw activiteiten op de websites en andere tools van HPE. Alle tekst, gegevens, informatie, software, afbeeldingen, logo’s, foto’s en meer (elk afzonderlijk aangeduid als “Materialen”) die HPE en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven aan u ter beschikking stellen, evenals alle oplossingen die wij aan u ter beschikking stellen via een van onze websites en andere tools (elk afzonderlijk in deze Voorwaarden aangeduid als “HPE Tools”).

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE HPE TOOLS OPENT, DOORBLADERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN VAN, BLADEREN DOOR OF GEBRUIKEN VAN HPE TOOLS BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. U KUNT HPE TOOLS NIET OPENEN, DOORBLADEREN OF GEBRUIKEN ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT.

Toegang tot HPE Tools

Wanneer u HPE Tools opent, bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze Voorwaarden en voor elk gebruik van HPE Tools via een account dat u via of op HPE Tools instelt. Sommige Materialen zijn alleen voor u beschikbaar als u een account hebt. U verplicht zich tot het verstrekken van juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie zolang u HPE Tools gebruikt. Omdat het uw account is, is het uw verantwoordelijkheid om alle apparatuur, services en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van HPE Tools te verwerven en te onderhouden en indien van toepassing alle daarmee verband houdende kosten te betalen. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) te waarborgen. Als u denkt dat uw wachtwoord of andere beveiligingsgegevens voor HPE Tools op enigerlei wijze geschonden zijn, dient u ons onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.

Soms verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie over u, uitsluitend met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van HPE Tools. De manier waarop HPE deze informatie gebruikt, wordt geregeld in de bepalingen van de wereldwijde HPE Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor u te verplichten uw wachtwoord of andere verwante beveiligingsgegevens te wijzigen of uw toegang tot HPE Tools te beperken indien wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Uw Toegestaan gebruik van HPE Tools

Wij nodigen u uit om HPE Tools te gebruiken voor persoonlijke en zakelijke doeleinden wanneer u overweegt oplossingen van HPE aan te schaffen voor gebruik in uw bedrijf (“Toegestaan gebruik”).

Wij verlenen u hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gedurende de goedgekeurde looptijd en enkel in verband met Toegestaan gebruik de Materialen te gebruiken en weer te geven. Voor uw recht op het gebruik van deze Materialen geldt als voorwaarde dat u deze Voorwaarden accepteert en naleeft. U hebt geen enkel ander recht op HPE Tools of de Materialen en u bent niet gerechtigd om de HPE Tools of Materialen te wijzigen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, afgeleide werken ervan te maken, te decompileren, aan te passen, te verbeteren of om HPE Tools of Materialen op enigerlei wijze te exploiteren, tenzij wij dit schriftelijk hebben toegestaan.

Indien wij u bij een Toegestaan gebruik toestemming verlenen om kopieën te maken van HPE Tools, verzoeken wij u met klem om alle HPE auteursrechtvermeldingen en andere vermeldingen van eigendomsrecht zoals die op HPE Tools voorkomen, te behouden.

Ongeautoriseerd gebruik van HPE Tools, beleid voor acceptabel gebruik

Wij staan u een beperkt gebruik van HPE Tools toe. Elk gebruik van HPE Tools dat niet onder het Toegestane gebruik valt, is verboden en geldt derhalve als ongeautoriseerd gebruik van HPE Tools. Dit komt omdat alle rechten op HPE Tools en Materialen eigendom blijven van HPE, haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

Ongeautoriseerd gebruik van HPE Tools en Materialen kan leiden tot schending van verschillende internationale en Amerikaanse wetten inzake intellectuele eigendom. Wij willen dat vermijden en geven daarom een aantal voorbeelden van dingen die niet zijn toegestaan in ons beleid voor acceptabel gebruik dat hier wordt beschreven. U moet HPE’s Beleid voor acceptabel gebruik volgen wanneer u gebruikmaakt van HPE Tools of oplossingen die via HPE Tools worden aangeboden.

Uw Gebruik van HPE Tools beëindigen

Zowel wij als u kunnen op elk moment uw gebruik van HPE Tools beëindigen. Uw gebruik van HPE Tools wordt automatisch beëindigd wanneer u op enigerlei wijze inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Ter verduidelijking:

 • Tenzij wij schriftelijk anderszins met u overeenkomen, hebben wij het recht om uw registratie voor of uw toegang tot HPE Tools of een gedeelte daarvan op elk moment en om elke reden zonder kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te wijzigen.
 • U kunt uw toegang tot en uw gebruik van HPE Tools op elk gewenst moment beëindigen. In het geval van automatische beëindiging wegens inbreuk dient u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte Materialen (en alle kopieën daarvan) te vernietigen.
 • De beëindiging van oplossingen die via HPE Tools zijn verkregen, wordt geregeld in Andere overeenkomsten (zoals gedefinieerd in het gedeelte hieronder met de titel “Andere overeenkomsten; onze oplossingen”), en deze worden niet noodzakelijkerwijs beëindigd wanneer het gebruik van HPE Tools wordt beëindigd.  De beëindiging van HPE Tools kan echter gevolgen hebben voor de gebruikerservaring bij HPE oplossingen.

Disclaimers

HPE TOOLS WORDEN AANGEBODEN "AS IS" EN "MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN" EN HET VOLLEDIGE RISICO INZAKE DE KWALITEIT EN DE WERKING VAN HPE TOOLS LIGT BIJ U.

HPE BIEDT UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE (EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR) MET BETREKKING TOT HPE TOOLS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE OF STATUTAIRE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, EIGENDOMSRECHT OF AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

DIT BETEKENT DAT HPE NIET WAARBORGT DAT HPE TOOLS VRIJ ZIJN VAN PROBLEMEN. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande te beperken, garandeert HPE niet dat HPE Tools aan uw vereisten zullen voldoen of dat HPE Tools ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen functioneren of dat defecten in HPE Tools zullen worden opgelost. HPE geeft geen garanties omtrent de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van HPE Tools of omtrent de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van via HPE Tools verkregen informatie. Geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk, die u verkrijgt via HPE Tools of van HPE, haar dochterondernemingen of andere gelieerde bedrijven of hun toeleveranciers (of de respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers of agenten van de betreffende entiteiten) (gezamenlijk "De HPE Partijen") kan worden opgevat als garantie. HPE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Garanties met betrekking tot oplossingen die via HPE Tools zijn verkregen, worden beheerst door Andere overeenkomsten (zoals gedefinieerd in het gedeelte hieronder met de titel “Andere overeenkomsten; onze oplossingen”).

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE HPE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF OF VOORBEELD OF (B) SCHADEVERGOEDINGEN VAN IN TOTAAL MEER DAN HONDERD AMERIKAANSE (US$100,00) DOLLAR (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDING DIE VOORTVLOEIT UIT GEMISTE INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF ANDERE NIET-MATERIËLE VERLIEZEN), VOORTKOMEND UIT OF VERBANDHOUDEND MET HPE TOOLS (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK VAN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN HPE TOOLS), OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT OF ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE, ZELFS NIET ALS EEN HPE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE (OF HIERVAN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN).

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN: In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor bepaalde schadegevallen niet toegestaan. Daarom zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. In zoverre de HPE Partijen onder de van toepassing zijnde wetgeving niet gerechtigd zijn om een bepaalde impliciete garantie af te wijzen of de aansprakelijkheid te beperken, zullen de dekking en de duur van de betreffende garantie of de hoogte van de aansprakelijkheid van de HPE Partij beperkt zijn tot het minimumbedrag dat in de betreffende wetgeving is bepaald.

Beperking van de aansprakelijkheid met betrekking tot oplossingen die via HPE Tools zijn verkregen, worden beheerst door Andere overeenkomsten (zoals gedefinieerd in het gedeelte hieronder met de titel “Andere overeenkomsten; onze oplossingen”).

Andere overeenkomsten; onze oplossingen

HPE levert oplossingen zoals hardware, firmware, infrastructuur as-a-service, applicatie as-a-service, platform as-a-service, software, software as-a-service, supportservices, professionele services en andere oplossingen (gezamenlijk “HPE Oplossingen”) of toegang tot HPE Tools uit hoofde van de voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en HPE ("Andere overeenkomst"). HPE's verplichtingen ten aanzien van HPE Oplossingen of HPE Tools die u ter beschikking worden gesteld krachtens een Andere overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door die Andere overeenkomst uit hoofde waarvan dergelijke HPE Solutions of HPE Tools worden geleverd. Deze Voorwaarden zullen op geen enkele wijze de voorwaarden van de Andere overeenkomst wijzigen of aanvullen. In geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en die van een Andere overeenkomst geldt de Andere overeenkomst.

HPE kan HPE Tools aanpassen

HPE behoudt zich het recht voor om HPE Tools op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Daarbij willen wij u wijzen op het volgende:

 • HPE kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de HPE Tools, de Materialen of de in de HPE Tools beschreven HPE Oplossingen en prijzen.
 • HPE Tools kunnen verouderd zijn en HPE doet geen enkele toezegging om HPE Tools bij te werken.
 • De informatie die op HPE Tools wordt gepubliceerd, kan verwijzen naar programma's of HPE Oplossingen die niet beschikbaar zijn in uw land.

Wij raden u aan uw lokale contactpersoon bij HPE te raadplegen voor informatie over de voor u op HPE Tools beschikbare programma's of HPE Oplossingen.

Uw inzending(en) naar HPE Tools

In bepaalde gedeelten van HPE Tools (bijvoorbeeld chatrooms, beoordelingen en waarderingen van klanten, community- en supportforums) kunt u feedback geven, informatie verstrekken, data invoeren, tekst invoeren, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's uploaden, berichten of andere Materialen achterlaten (ieder afzonderlijk "Gebruikersinzending" genoemd). U aanvaardt dat u als enige verantwoordelijk bent voor al uw Gebruikersinzendingen, dat de betreffende inbreng niet vertrouwelijk is en dat er geen eigendomsrecht op rust. Daarbij garandeert HPE niet dat u enige verhaalmogelijkheid hebt via HPE of een derde partij om door u achtergelaten Gebruikersinzendingen te bewerken of te verwijderen en is HPE ook niet verplicht uw Gebruikersinzending te gebruiken.

Door het achterlaten van een Gebruikersinzending verklaart en garandeert u:

 • Dat u tenminste 13 jaar oud bent;
 • Dat u alle rechten bezit op uw Gebruikersinzending (met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten op de tekst, code, audio-, video- of digitale opnamen en de uitvoering daarvan die vervat zijn in uw Gebruikersinzending) of, als alternatief, dat u alle noodzakelijke rechten op uw Gebruikersinzending hebt verworven, die u in staat stellen HPE de rechten op uw Gebruikersinzending te verlenen zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • Dat u alle licentievergoedingen, vergunningen en andere financiële verplichtingen voortkomend uit het gebruik of de commerciële exploitatie van uw Gebruikersinzending volledig hebt betaald en zult betalen;
 • Dat u de persoon bent die is afgebeeld en/of wordt gehoord in uw Gebruikersinzending of anders dat u toestemming hebt verworven van elke persoon die is afgebeeld en/of wordt gehoord in uw Gebruikersinzending (inclusief toestemming van ouders of voogden voor personen die jonger dan achttien (18) jaar zijn) om de rechten aan HPE te verlenen zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, regels van sociale mediasites, of andere juridische of morele rechten van een derde partij;
 • Dat u vrijwillig afstand doet van alle "'morele rechten'" die u eventueel op uw Gebruikersinzending hebt;
 • Dat het u niet bekend is dat enige informatie in uw Gebruikersinzending onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • Dat uw Gebruikersinzending niet in strijd is met enige wet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake export, bescherming van consumenten, onrechtmatige concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
 • Dat uw Gebruikersinzending niet redelijkerwijs gezien kan worden als beledigend, lasterlijk, hatelijk, in racistische, etnische of religieuze zin of anderszins bevooroordeeld of kwetsend, bedreigend of intimiderend voor een persoon, samenwerkingsverband of bedrijf, platvloers, pornografisch, aanstootgevend of inbreuk makend op de privacy van anderen;
 • Dat u geen vergoeding of tegenprestatie hebt ontvangen of zult ontvangen van enige derde partij voor uw Gebruikersinzending;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen materiaal van websites van derden en geen adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers bevat (van anderen dan uzelf);
 • Dat uw Gebruikersinzending geen virussen, wormen, spyware, adware of andere potentieel schadelijke programma's of bestanden bevat;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen informatie bevat die u als vertrouwelijk, eigen of privé beschouwt;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enig ander aanbod bevat of vormt.

Door het indienen van een Gebruikersinzending verleent u HPE een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde, royaltyvrije licentie (waarvan op meerdere niveaus sublicenties worden kunnen worden afgegeven) voor het volgende:

 • Het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken, publiceren, vertalen, publiekelijk uitvoeren en in het openbaar vertonen van uw Gebruikersinzending (of een gewijzigde versie daarvan), geheel of gedeeltelijk, in elk formaat en op elk medium dat nu bekend is of later wordt ontwikkeld;
 • Het maken, laten maken, gebruiken, verkopen, voor de verkoop aanbieden en importeren van uw Gebruikersinzending (of een gewijzigde versie daarvan), geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook;
 • Het gebruiken (en toestemming geven voor het gebruik) van uw Gebruikersinzending op elke wijze en voor ieder doel (met inbegrip van, zonder beperking, commerciële doeleinden) dat HPE naar eigen inzicht passend acht (met inbegrip van, zonder beperking, voor het geheel of gedeeltelijk opnemen van uw Gebruikersinzending of elke aanpassing daarvan, geheel of gedeeltelijk, in elke gewenste technologie, ieder product of iedere service);
 • Het tonen van advertenties in verband met uw Gebruikersinzending en het gebruiken van uw Gebruikersinzending voor reclame- en promotiedoeleinden.

HPE kan, maar is daartoe niet verplicht, Gebruikersinzendingen van tevoren controleren of elk gedeelte van HPE Tools waar Gebruikersinzendingen worden ingediend monitoren. HPE is niet verplicht om Gebruikersinzendingen op of via HPE Tools te hosten, te tonen of te distribueren en is gerechtigd Gebruikersinzendingen wegens haar moverende redenen op ieder gewenst moment te verwijderen of te weigeren. HPE is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, diefstal of beschadiging in welke vorm dan ook van een Gebruikersinzending. Bovendien gaat u ermee akkoord dat HPE uw Gebruikersinzending onbeperkt bekend mag maken aan derden, zonder enige verplichting van vertrouwelijkheid van de kant van de ontvanger.

Intellectuele eigendomsrechten

HPE respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen van u om dat ook te doen. Wij kunnen, onder de juiste omstandigheden en naar eigen inzicht, de toegang tot HPE Tools beëindigen voor gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u meent dat uw werk het slachtoffer is geworden van inbreuk op auteursrecht en/of handelsmerken en op HPE Tools is verschenen, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen via de volgende procedures Vorderingen inzake inbreuk op HPE websites.

Onze handelsmerken

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HEWLETT PACKARD, HPE, het Element-logo, het Hewlett Packard Enterprise-logo, het HPE logo, het Hewlett Packard Labs-logo, variaties van de voorgaande logo's (alle HPE logo's worden hier gezamenlijk aangeduid als de “Hewlett Packard Enterprise-logo’s”) en andere handelsmerken die worden gebruikt door HPE, zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett Packard Enterprise Company en/of haar gelieerde bedrijven.

Element-logo

Element-logo

Hewlett Packard Enterprise logo

Hewlett Packard Enterprise logo

HPE Logo

HPE Logo

Hewlett-Packard Labs logo

Hewlett-Packard Labs logo

U mag onze woordmerken in tekst gebruiken om eerlijk en accuraat naar ons en HPE Oplossingen te verwijzen, met inachtneming van de onderstaande richtlijnen.

De Hewlett Packard Enterprise-logo’s zijn gereserveerd voor gebruik door ons, onze partners en licentiehouders die een schriftelijke overeenkomst met ons hebben gesloten waarin het gebruik van logo's specifiek is toegestaan. Er is geen ander gebruik van Hewlett Packard Enterprise-logo's of gestileerde merken toegestaan.

U mag onze handelsmerken niet zo gebruiken dat consumenten worden misleid omtrent de aard van uw relatie met ons, van onze ondersteuning of goedkeuring van uw bedrijf, producten of diensten of over de herkomst van uw producten of diensten. Elk gebruik van onze handelsmerken dat leidt tot verwarring of onduidelijkheid bij het publiek is onwettig en expliciet verboden.

Gebruik van handelsmerken door geautoriseerde partners en licentiehouders

Als u een bestaande relatie met ons hebt, dient u zich te houden aan de specifieke richtlijnen en voorwaarden voor het gebruik van het handelsmerk zoals bepaald in uw Andere overeenkomst.

Als u een Hewlett Packard Enterprise Partner Ready-partner bent, raadpleeg dan de onderstaande link voor aanvullende informatie, inclusief handelsmerkrichtlijnen die specifiek zijn voor uw Hewlett Packard Enterprise Partner Ready-programma. Als u deel uitmaakt van een ander partnerprogramma van Hewlett Packard Enterprise, raadpleegt u de handelsmerkrichtlijnen voor uw specifieke programma of neemt u contact op met uw zakelijke contactpersoon bij Hewlett Packard Enterprise.

Partner Ready:  https://partner.hpe.com

Als uw Andere overeenkomst met ons u het recht geeft onze handelsmerken weer te geven, maar geen specifieke richtlijnen voor het gebruik van het handelsmerk bevat, volg dan de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken in deze Voorwaarden.

Neem als u vragen heeft contact op met uw accountmanager of een andere zakelijke contactpersoon bij HPE.

HPE algemene handelsmerkrichtlijnen

De volgende algemene handelsmerkrichtlijnen zijn bedoeld voor gebruik door bedrijven die geautoriseerde gebruikers zijn van onze handelsmerken, waaronder bijvoorbeeld onze partners, licentiehouders, gelieerde bedrijven en geautoriseerde resellers die een contract met ons hebben uit hoofde van Andere overeenkomsten.

 • Wij maken en vereisen geen gebruik van handelsmerksymbolen, bijschriften of steunbetuigingen bij onze handelsmerken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Onze handelsmerken moeten worden gepresenteerd als bijvoeglijke naamwoorden die generieke zelfstandige naamwoorden wijzigen; bijvoorbeeld: Hewlett Packard Enterprise-servers, HPE ondersteuningsservices enz.
 • Gebruik geen variaties, meervouden of tweede naamvalsvormen van onze handelsmerken.
 • Gebruik onze handelsmerken niet zo dat bij het publiek verwarring of onduidelijkheid kan ontstaan over de herkomst van goederen en diensten of omtrent aanbeveling of goedkeuring door ons.
 • Gebruik onze handelsmerken niet om valse verklaringen af te leggen over ons of HPE Oplossingen.
 • Neem onze handelsmerken niet op in uw handelsnamen, bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen, gebruikersnamen op social media of domeinnamen.
 • Adopteer of imiteer geen logo's, onderscheidende productontwerpen, productverpakkingen, huisstijl, reclamematerialen, slogans, motto's of websitelay-outs van Hewlett Packard Enterprise.

Als u naar ons verwijst in formele documentatie (d.w.z. jaarverslagen, financiële rapporten), heeft de volledige naam van de juridische entiteit, Hewlett Packard Enterprise Company, de voorkeur. In andere contexten heeft Hewlett Packard Enterprise de voorkeur.

Aanvullende richtlijnen voor geautoriseerde gebruikers van het Hewlett Packard Enterprise-logo

Onze voorkeur voor het Hewlett Packard Enterprise-logo

Op een donkere achtergrond mag ons omgekeerde logo worden gebruikt

Op een gekleurde achtergrond mag ons omgekeerde logo worden gebruikt.

Ons zwart-wit logo moet worden gebruikt als printen in kleur niet mogelijk is

Gebruik het omgekeerde logo op donkere achtergronden wanneer volledige kleurenreproductie niet beschikbaar is

Zorg ervoor dat de vrije ruimte rond het logo gelijk is aan minstens de helft van de hoogte van het logo zelf. Houd vrije ruimte vrij van tekst, grafische elementen of visuele tekens

HPE logo

De minimale afmetingen voor gebruik van het Hewlett Packard Enterprise-logo zijn 3,18 cm breed voor afdrukken en 177 pixels breed voor digitaal

De minimale afmetingen voor gebruik van de Hewlett Packard Enterprise-logo's zijn 3,18 cm breed voor afdrukken en 177 pixels breed voor digitaal

Vermijd het volgende:

 • gebruik geen Hewlett Packard Enterprise-logo's anders dan in overeenstemming met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons;
 • plaats geen Hewlett Packard Enterprise-logo's op een gecompliceerde achtergrond of een achtergrond met patroon; pas geen reflecties of gradiënten toe op de Hewlett Packard Enterprise-logo's;
 • behandel de Hewlett Packard Enterprise-logo's niet als dimensionale objecten;
 • verander de vorm van de Hewlett Packard Enterprise-logo's niet; wijzig of vervorm de Hewlett Packard Enterprise-logo's niet; voeg geen hoofdlijnen toe aan de Hewlett Packard Enterprise-logo's;
 • scheid de lettervormen niet van de rest van een Hewlett Packard Enterprise-logo; breng geen kleur aan op de lettervormen binnen een Hewlett Packard Enterprise-logo;
 • maak geen omtrek van de Hewlett Packard Enterprise-logo's;
 • verander de kleuren van de Hewlett Packard Enterprise-logo's niet; animeer de Hewlett Packard Enterprise-logo's niet;
 • plaats geen type/tekst in de Hewlett Packard Enterprise-logo's of in de lege ruimte eromheen;
 • plaats geen afbeelding in de Hewlett Packard Enterprise-logo's;
 • gebruik het Element-logo niet alleen zonder aanvullende uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

DEZE RICHTLIJNEN KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD ZONDER KENNISGEVING WORDEN HERZIEN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE PAGINA REGELMATIG TE CONTROLEREN EN OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE JUISTE HPE ZAKELIJKE CONTACTPERSONEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U BLIJFT VOLDOEN AAN ONZE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN HANDELSMERKEN.

Links naar websites van derden

Wij vinden links handig en daarom hebben wij op HPE Tools links naar websites van derden geplaatst. Als u die links gebruikt, verlaat u HPE Tools. HPE is niet verplicht om de websites van derden te beoordelen waarnaar u doorlinkt vanuit HPE Tools.  HPE heeft geen zeggenschap over de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites van derden (of de daar aangeboden producten en diensten of aanwezige content).

HPE verleent geen goedkeuring aan en doet geen uitspraken over de websites van derden of de informatie, software, producten, diensten of materialen die op deze websites aanwezig zijn, dan wel de resultaten die kunnen voortvloeien uit het gebruik hiervan. Indien u besluit via een link op HPE Tools naar websites van derden te gaan, doet u dat volledig op eigen risico en wordt u geacht u te houden aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende derde-partijwebsites. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke derde-partijwebsites.

Links naar HPE Tools

Nogmaals, omdat wij links handig vinden, staan wij u toe vanaf andere websites links naar HPE Tools te maken. Tenzij expliciet anders bepaald in een overeenkomst, dient u zich aan de volgende voorwaarden en aan alle van toepassing zijnde wetgeving te houden wanneer u iemand een link naar HPE Tools verstrekt:

 • U mag een link opnemen, maar geen enkel Materiaal kopiëren;
 • U mag alleen een Hewlett Packard Enterprise-logo of -handelsmerk gebruiken of reproduceren als u zich houdt aan het hier vastgelegde beleid voor het gebruik van ons handelsmerk en het Hewlett Packard Enterprise-logo.
 • U mag geen browseromgeving of inkadering rond het Materiaal aanbrengen;
 • U mag niet impliceren dat HPE de website met een link naar HPE Tools of de producten, diensten of content die via die website beschikbaar zijn, aanbeveelt of er op enige wijze mee gelieerd is;
 • U mag de relatie met HPE niet anders voorstellen dan deze is;
 • U mag geen foute of misleidende informatie presenteren over HPE of HPE Oplossingen;
 • De website met een link naar HPE Tools mag geen content bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, beledigend of controversieel;
 • De website met een link naar HPE Tools dient uitsluitend content te bevatten die geschikt is voor alle leeftijdscategorieën.

 

Beperkte rechten van Amerikaanse overheid

Voor alle Materialen die worden downloaded door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instellingen en/of organen (“Amerikaanse overheid”) gelden de bepalingen van FAR 12.211 – “Technische gegevens” en FAR 12.212 – “Computersoftware”, of clausules in DFARS of andere organisatiespecifieke regelgeving die HPE vergelijkbare bescherming bieden.

Wet- en regelgeving inzake wereldwijde handel en sancties

HPE beheert HPE Tools vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. HPE impliceert op geen enkele wijze dat HPE Tools geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Het is u niet toegestaan HPE Tools te gebruiken in gebieden waar de inhoud hiervan onwettig is of aan beperkingen is onderworpen.

Indien u HPE Tools van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

U bent gehouden aan alle beperkingen en voorschriften inzake uitvoer en wederuitvoer van het Amerikaanse ministerie van Handel, het Amerikaanse ministerie van Financiën en andere instellingen en autoriteiten in de Verenigde Staten of daarbuiten in verband met uw gebruik van HPE Tools. Het is niet toegestaan om, in strijd met wet- of regelgeving, enig Materiaal over te brengen, of toestemming te geven voor het overbrengen daarvan naar een verboden land of een land dat anderszins de wet- of regelgeving schendt. De Materialen mogen in het bijzonder, maar zonder beperking, niet in strijd met enige wetgeving (opnieuw) worden geëxporteerd of anderszins direct of indirect worden overgedragen naar (i) landen of gebieden waarvoor een embargo of sancties gelden (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de Krim) of aan onderdanen en partijen uit die landen; (ii) partijen die betrokken zijn bij verboden proliferatieactiviteiten of voor verboden of beperkt eindgebruik; (iii) partijen die onderworpen zijn aan handelsbeperkende sancties of blokkeringsmaatregelen, waaronder partijen die vermeld staan op een van de lijsten van verboden of beperkte partijen die zijn opgenomen in de geconsolideerde screeningslijst van de Amerikaanse Ministeries van Buitenlandse Zaken, Handel en Financiën (beschikbaar op http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp) of de Europese Unie (EU) (beschikbaar op https://www.eeas.europa.eu/_en). Door gebruik te maken van Materialen die aan dergelijke beperkingen en voorschriften zijn onderworpen, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder zeggenschap staat van, of geen onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de HPE Partijen te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schadeclaims, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaatskosten) die voor deze partijen kunnen ontstaan als gevolg van of voortkomend uit een schending van deze Voorwaarden door uzelf (of iedereen die gebruikmaakt van uw account). HPE behoudt zich het recht voor om als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen die anders onder vrijwaring door u valt. In dat geval gaat u ermee akkoord mee te werken met de verdediging van HPE tegen een dergelijke vordering.

Elektronische communicatie

Wanneer u HPE Tools bezoekt of e-mails stuurt aan HPE, communiceert u elektronisch met HPE. Wij kunnen daarop reageren door u een e-mail te sturen of door kennisgevingen te plaatsen op HPE Tools. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die HPE u elektronisch toezendt, voldoen aan de wettelijke eis dat de betreffende communicaties schriftelijk zijn.

Eigendom

Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden zijn alle Materialen en de presentatie daarvan op HPE Tools uitsluitend ons eigendom, Copyright © [aanmaakdatum] Hewlett Packard Enterprise Development LP. Alle hierin niet expliciet verleende rechten zijn voorbehouden. Behalve indien anderszins vereist of beperkt door de van toepassing zijnde wetgeving is het ten strengste verboden om door auteursrecht beschermd materiaal te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, door te sturen of te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of de licentiegever.

Volledige overeenkomst voor Alle Partijen

Deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u instemt wanneer u bepaalde delen van HPE Tools gebruikt, vormen de volledige, exclusieve en definitieve overeenkomst tussen Alle Partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken tussen u en HPE hierover. De HPE Partijen zijn begunstigde derden met betrekking tot de bepalingen in deze Voorwaarden die op hen van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat Delaware van toepassing zoals toegepast op overeenkomsten die volledig zijn opgesteld, afgesloten en uitgevoerd in Delaware door ingezetenen van Delaware, ongeacht uw werkelijke woonplaats of de vestigingsplaats van uw bedrijf. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet op deze Voorwaarden van toepassing. Alle rechtszaken die voortkomen uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van HPE Tools zullen worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in Delaware en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken voor dit doel.

Diversen

Het niet uitvoeren of niet afdwingen door HPE van enig recht of bepaling uit deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaat u ermee akkoord dat de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De titels van de artikelen in deze Voorwaarden worden slechts gemakshalve gebruikt en hebben geen juridische of contractuele werking. Deze Voorwaarden blijven onverkort van kracht, ook als uw gebruik van HPE Tools wordt beëindigd. Deze Voorwaarden worden neutraal geïnterpreteerd, zonder letterlijke opvatting ten gunste of ten nadele van uzelf of HPE. Deze Voorwaarden en alle hierbij toegekende rechten en licenties kunnen door u niet worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperkingen door HPE worden toegekend.

Kennisgeving voor consumenten in Californië

Op grond van Sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben gebruikers in Californië recht op de volgende kennisgeving van de rechten van de consument: HPE Tools worden beschikbaar gesteld door HPE. Als u vragen of klachten hebt over HPE Tools, kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar Hewlett Packard Enterprise Company, t.a.v.: Legal Department, 11445 Compaq Center West Drive, Houston, TX 77070. Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk bereiken op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210 ##paragraph_90## (800) 326-2297 of TDD (916) 322-1700.

HPE kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen

HPE kan geheel naar eigen inzicht deze Voorwaarden (en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen in, of die een koppeling bevatten naar, deze Voorwaarden) van tijd tot tijd wijzigen. Indien van toepassing zal HPE een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op HPE Tools plaatsen. Als u bezwaar hebt tegen dergelijke wijzigingen, is uw enige rechtsmiddel om HPE Tools niet langer te gebruiken. Als u HPE Tools blijft gebruiken na een kennisgeving omtrent dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen en gebonden bent aan de algemene voorwaarden van die wijzigingen. Bepaalde bepalingen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op specifieke pagina's van HPE Tools; in dergelijke gevallen zullen de expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden geacht worden deel uit te maken van deze Voorwaarden en voorrang te hebben boven de betreffende bepaling(en) in deze Voorwaarden waarvan aangegeven is dat ze teniet worden gedaan.

Herzien april 2021