Kas ir kompanijas HPE SKN (Saistošie korporativie nosacijumi)

Saistošie korporatīvie nosacījumi

Kompanijas HPE SKN ir korporativa konfidencialitates atbilstibas struktura, kuru veido saistoša vienošanas, biznesa darbibas un politika, apmaciba un vadlinijas, kuras ir apstiprinajušas par datu aizsardzibu atbildigas iestades lielakaja dala ES dalibvalstu. Pateicoties šim apstiprinajumam, kompanija HPE var nodot savu Eiropas darbinieku un klientu personas datus visas HPE kompaniju grupas biedriem ("HPE personas dati") visa pasaule atbilstoši ES datu aizsardzibas likuma prasibam.

1. Datu aizsardzibas garantija

HPE kompanijam, kuras veic HPE personas datu apstradi, ir jaatbilst SKN prasibam, lai nodrošinatu Jusu datu precizu apstradi atbilstoši piemerojamo likumu prasibam. HPE kompanijas apnemas veikt šadas darbibas:

 • Apstradat Jusu personas datus tikai gadijumos, ja kompanijai ir tiesisks pamats ta rikoties, piemeram, Jusu piekrišana, Jusu un HPE savstarpeja noslegta liguma izpildišana, vai ari ja tas ir nepieciešams saistiba ar HPE likumiskajam interesem;
 • Informet Jus par konkretajiem Jusu datu ievakšanas merkiem un neapstradat Jusu datus tada veida, kas nav savienojams ar šiem merkiem; ievakt tikai tada veida personas datus un tada apjoma, ka tas ir nepieciešams saistiba ar datu ievakšanas merkiem;
 • Uzturet Jusu personas datus pareizus un aktualus, kur tas ir nepieciešams, un iznicinat datus, tiklidz tie vairs nav nepieciešami saskana ar kompanijas HPE datu saglabašanas politiku un piemerojamajiem likumiem;
 • Izveidot drošibas un konfidencialitates pasakumus, lai nodrošinatu Jusu personas datu aizsardzibu pret nesankcionetu piekluvi vai izpaušanu.

HPE kompanijas var nodot Jusu personas datus trešajam pusem, piemeram, pakalpojumu nodrošinatajiem un piegadatajiem, kas nodrošina musu mazumtirdzniecibas pakalpojumu sniegšanu klientu atbalsta un marketinga joma, ka ari kompanijam, kas parvalda darbinieku atbalsta strukturas. HPE kompanijas nodos Jusu personas datus trešajam pusem tikai tada gadijuma, ja tas ir piekritušas garantet Jusu datu drošibu un veikt Jusu datu apstradi saskana ar piemerojamajiem likumiem. Gadijumos, kad trešas puses atrodas noteiktas valstis arpus ES, HPE kompanijas nodrošinas, ka Jusu personas dati šim valstim tiek nodoti atbilstoši piemerojamajiem likumiem, ka tos aizsarga SKN, tipveida ligumi vai jebkuri citi lidzekli, kas attiecigaja gadijuma ir svarigi.

Atseviškos gadijumos Jums varetu lugt sniegt HPE kompanijam informaciju, kas atseviškos likumos tiek saukta par sensitivajiem personas datiem. Ta ir informacija par Jusu tautibu vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, religisko vai filozofisko parliecibu, dalibuarodbiedriba, veselibu vai seksualo dzivi. HPE kompanijas sensitivo datu apstradi veiks atbilstoši piemerojamo likumu prasibam, tadel, iespejams, HPE kompanijam bus jasanem Jusu piekrišana datu apstrades veikšanai.

2. Datu subjekta tiesibas

Ja esat HPE darba nemejs vai klients Eiropa, tad saskana ar ES datu aizsardzibas likumu Jums ir šadas tiesibas:

 • Tiesibas pieklut Jusu personas datiem, kurus apstrada HPE. HPE patur tiesibas ieturet maksu par šada veida piekluvi gadijumos, kad to atlauj piemerojamais likums. HPE var nebut iespejams atklat Jums noteikta veida informaciju, ja to aizliedz piemerojamais likums, piemeram, informaciju, kas saistita ar citu personu.
 • Tiesibas pieprasit, lai Jusu personas dati, ja tie ir nepilnigi vai nepareizi, tiktu laboti, dzesti vai bloketi.
 • Tiesibas iebilst pret HPE veikto Jusu personas datu apstradi un pieprasit HPE partraukt Jusu datu apstradi, ja tam ir atbilstoši likumiski iemesli.
 • Tiesibas pieprasit, lai Jusu personas datu automatiskas apstrades laika attieciba uz Jums netiktu pienemti nozimigi lemumi.

3. Datu subjektu papildu tiesibas saskana ar kompanijas HPE SKN

Bez tam, ja esat kompanijas HPE darbinieks vai klients Eiropa, SKN pieškir Jums talak minetas tiesibas ka trešas puses labuma guvejam gadijumos, kad uzskatat, ka Jusu personas dati ir nodoti HPE kompanijai, kas atrodas noteiktas valstis arpus ES, un ka ši kompanija datus apstrada, parkapjot SKN nosacijumus:

 • Iesniegt sudzibu par ES HPE kompaniju, kas nodeva Jusu datus arpus ES. To ir iespejams veikt, sazinoties ar Konfidencialitates biroju, izmantojot saiti "Konfidencialitates atgriezeniskas saites veidlapa" ši teksta apakša. Jebkuru sudzibu rupigi izskatis kompanija, kuras merkis ir atrisinat šo sudzibu; un/vai
 • Iesniegt sudzibu tas pašas valsts datu aizsardzibas iestadei, kura atrodas Eiropas HPE kompanija, kas nodeva Jusu datus arpus ES; un/vai
 • Uzsakt tiesvedibu pret ES HPE kompaniju, kas nodeva Jusu datus arpus ES. Šaja gadijuma Eiropas HPE kompanija uztures prasibu, uznemsies pienakumu pieradit, ka noteikumi netika parkapti, un atbildibu segt visus zaudejumus, kadi Jums varetu but radušies tiesas lemuma del.

Kompanijas HPE SKN ir dala no kompanijas HPE pastavigas apnemšanas aizsargat personas datus un but atbildigiem par jebkuru kludu vai nepareizu ricibu attieciba uz personas datu apstradi. Ja velaties iegut sikaku informaciju par kompanijas HPE SKN vai ari velaties izmantot kadas no Jusu tiesibam, ludzu, sazinieties ar kompanijas HPE Konfidencialitates biroju, izmantojot talak redzamo konfidencialitates atgriezenisko saiti.