Τι είναι οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της HPE

Binding Corporate Rules

Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (Binding Corporate Rules-BCR) της HPE είναι ένα εταιρικό πλαίσιο συμμόρφωσης περί απορρήτου που αποτελείται από μια δεσμευτική συμφωνία, επαγγελματικές διαδικασίες και πολιτικές, εκπαίδευση και οδηγίες που έχουν εγκριθεί από τις Αρχές προστασίας δεδομένων των περισσοτέρων Κρατών μελών της ΕΕ. Με μια τέτοια έγκριση η HPE μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων υπαλλήλων και πελατών της σε άλλα μέλη ("Προσωπικά δεδομένα HPE") του παγκόσμιου ομίλου των εταιρειών της HPE τηρώντας τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

1. Μέτρα διασφάλισης της προστασίας δεδομένων

Οι Εταιρείες της HPE που επεξεργάζονται Προσωπικά δεδομένα της HPE πρέπει να συμμορφώνονται με τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να είναι σωστή και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, οι Εταιρείες της HPE θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

 • Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όπου υπάρχει νόμιμη κάλυψη για αυτή την ενέργεια. Αυτή μπορεί να είναι η δική σας συναίνεση, η εκτέλεση ενός συμβολαίου στο οποίο συμμετέχετε μαζί με την HPE ή αν είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντα της HPE.
 • Θα σας ενημερώνουν για τους συγκεκριμένους σκοπούς της συλλογής των δεδομένων σας και δεν θα επεξεργάζονται τα δεδομένα με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς. Θα συλλέγουν μόνο τον τύπο και την ποσότητα των προσωπικών δεδομένων, η οποία απαιτείται σε σχέση με το σκοπό συλλογής τους.
 • Θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα, όπου απαιτείται, και θα καταστρέφουν τα δεδομένα μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα σύμφωνα με την Πολιτική διατήρησης εγγραφών της HPE και την ισχύουσα νομοθεσία, και
 • Θα ορίσουν μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να προστατεύονται από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

Οι Εταιρείες της HPE μπορεί να αποκαλύψουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, για παράδειγμα, σε παρέχοντες υπηρεσίες και προμηθευτές που υποστηρίζουν τη διάθεση των υπηρεσιών λιανικής στο πλαίσιο της υποστήριξης πελατών και μάρκετινγκ και σε εταιρείες που διαχειρίζονται σχήματα παροχών υπαλλήλων. Οι Εταιρείες της HPE δεν θα αποκαλύψουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν έχουν συναινέσει να διαφυλάττουν τα δεδομένα σας και να διεξάγουν την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όπου τα τρίτα μέρη βρίσκονται σε συγκεκριμένες χώρες εκτός της ΕΕ, οι Εταιρείες της HPE θα φροντίζουν για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στις χώρες αυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με προστασία βάσει των Εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, των πρότυπων συμβολαίων ή άλλων μέτρων σχετικών με την εκάστοτε περίσταση.

Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχετε στις Εταιρείες της HPE ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως ορίζονται από συγκεκριμένους νόμους. Πρόκειται για δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, τις πολιτικές σας απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία σας ή τη σεξουαλική σας ζωή. Οι Εταιρείες της HPE θα επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που μπορεί να απαιτεί τη λήψη της συναίνεσής σας για την επεξεργασία τους από τις Εταιρείες της HPE.

2. Δικαιώματα ενδιαφερόμενου προσώπου

Αν είστε ευρωπαίος υπάλληλος ή πελάτης της HPE, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ:

 • Το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί από την HPE. Η HPE διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει αμοιβή για μια τέτοια πρόσβαση, όπου αυτή επιτρέπεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η HPE μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκαλύψει συγκεκριμένα δεδομένα σε εσάς, αν δεν το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα, δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή απαγόρευσης ελλιπών ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα της άρνησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την HPE και το αίτημα διακοπής της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την HPE, όπου υπάρχουν νόμιμες αιτίες για να το κάνετε.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε οι σημαντικές αποφάσεις που σας αφορούν να μην λαμβάνονται από την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Επιπλέον δικαιώματα ενδιαφερόμενου προσώπου σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της HPE

Επιπλέον, αν είστε ευρωπαίος υπάλληλος ή πελάτης της HPE, οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες σάς παρέχουν τα παρακάτω δικαιώματα, ως δικαιούχος τρίτος, όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρθηκαν σε Εταιρεία της HPE που βρίσκεται σε συγκεκριμένες χώρες εκτός της ΕΕ και έγινε επεξεργασία τους από αυτή την εταιρεία προσβάλλοντας τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

 • Καταχώριση παραπόνου στην Εταιρεία της HPE στην ΕΕ που διαβίβασε τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ. Αυτό μπορεί να γίνει αν επικοινωνήσετε με το Γραφείο περί απορρήτου στο σύνδεσμο "Φόρμα σχολίων περί απορρήτου" στο τέλος αυτού του κειμένου. Οποιοδήποτε παράπονο πρέπει να ερευνάται διεξοδικά από την εταιρεία με σκοπό την επίλυση του παραπόνου, ή/και
 • Καταχώριση παραπόνου στην Αρχή προστασίας δεδομένων στην ίδια χώρα με την Ευρωπαϊκή εταιρεία της HPE που διαβίβασε τα δεδομένα σας εκτός της ΕΕ, ή/και
 • Μήνυση κατά της Εταιρείας της HPE στην ΕΕ που διαβίβασε τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή εταιρεία της HPE θα πρέπει να υπερασπιστεί κάθε αξίωση, θα έχει το βάρος της απόδειξης ότι δεν υπήρξε παραβίαση των κανόνων και την ευθύνη για την πληρωμή των αποζημιώσεων που θα σας εκδικαστούν.

Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της HPE είναι μέρος της συνεχούς δέσμευσης της HPE για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ευθύνης της για τυχόν σφάλματα ή εσφαλμένο χειρισμό των προσωπικών δεδομένων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της HPE ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το Γραφείο περί απορρήτου στο σύνδεσμο Σχολίων περί απορρήτου παρακάτω.