Program recyklácie a vrátenia hardvéru spoloènosti Hewlett Packard Enterprise

Recyklačné služby pre komerčných zákazníkov

Poskytované služby

  • zber vybavenia od zákazníka
  • transport do prevádzky na likvidáciu a separovanie odpadu autorizovanej spoločnos»ou Hewlett Packard Enterprise
  • správa a riadenie celého logistického a recyklačného re»azca
  • špeciálne riešenia na základe dohody
  • vystavenie dokladu o likvidácii

Dopyt na služby vrátenia starého tovaru

Ak chcú obchodní zákazníci požiada» o tieto služby alebo o ponuku, mali by vyplni» formulár na web stránkach svojich partnerov.

Ohµadne informácií o recyklaèných službách v Slovensku kliknite sem

Pre recyklačné služby v iných krajinách kliknite sem kliknite sem

Ponuky (doplnkové)

  • odkúpenie a likvidácia IT hardvéru µubovoµného výrobcu. Ponuka sa vz»ahuje len na partnerov a obchodných zákazníkov spoločnosti Hewlett Packard Enterprise.
  • vývoj špeciálnych riešení určených pre konkrétnych zákazníkov, ako sú napr. riadená likvidácia údajov na médiách a odinštalovanie existujúceho hardvéru

Ceny pre obchodných zákazníkov EÚ

Spoločnos» Hewlett Packard Enterprise poskytne bezplatnú recykláciu všetkých elektronických zariadení v prípade, že zákazník dané zariadenie odovzdal v zbernom stredisku určenom spoločnos»ou Hewlett Packard Enterprise a spoločnos» Hewlett Packard Enterprise mu poskytla náhradný produkt. V prípadoch, kedy sa náhradný produkt neposkytuje, možno recyklačné služby poskytnú» na požiadanie a za poplatok. Doklad o likvidácii vystaví spoločnos» Hewlett Packard Enterprise. Ak národná legislatíva určuje, že by mali by» poskytnuté iné služby, spoločnos» Hewlett Packard Enterprise prispôsobí svoje služby tak, aby tejto legislatíve vyhovovali.

Cena za logistiku a špeciálne služby (rozobratie a riadená likvidácia údajov) sa vypočíta individuálne na základe aktuálnej ceny na trhu.

Dôležité upozornenie

Táto ponuka zahàòa len likvidáciu a recykláciu. Nezahàòa služby, ako napr. odkúpenie a opätovný predaj použitého hardvéru. Informácie a kontakty vz»ahujúce sa na tieto programy v oblasti EMEA sú dostupné na Internete:Program EMEA Trade-In