Hewlett Packard Enterprise aparatûras nodoðanas un pârstrâdes programma

Pârstrâdes pakalpojumi komerciâliem klientiem

Piedâvâtie pakalpojumi

  • Aparatûras savâkšana no klientiem
  • Transportçšana uz Hewlett Packard Enterprise autorizçtu šíirošanas un atkritumu apstrâdes uzòçmumu
  • Visas loìistikas un pârstrâdes íçdes administrçšana un kontrole
  • Atsevišíi risinâjumi pçc pieteikuma
  • Izstrâdâjumu iznîcinâšanas sertifikâts

Pieprasît atgrieðanas pakalpojumus

Lai pieprasîtu ðos pakalpojumus, vai saòemtu piedâvâjumu, Hewlett Packard Enterprise biznesa klientiem jâaizpilda anketa mûsu sadarbîbas partneru tîmekïa vietnçs.

Pârstrâdes pakalpojumiem Latvijâ, uzklikðíiniet ðeit

Lai uzzinâtu par otrreizçjâs pârstrâdes pakalpojumiem citâs valstîs,uzklikðíiniet ðeit

Citi (alternatîvie)

  • Jebkura ražotâja IT aparatûras savâkšana un iznîcinâšana. Piedâvâjums attiecas tikai uz Hewlett Packard Enterprise partneriem un biznesa klientiem.
  • Klientam nepieciešamo specifisko risinâjumu veikšana, piemçram, kontrolçta datu iznîcinâšana datu nesçjos un/vai eksistçjošâs aparatûras atinstalçšana.

Cenas ES biznesa klientiem

Hewlett Packard Enterprise piedâvâ bez maksas jebkuru elektronisko iekârtu otrreizçjo pârstrâdi, ja klients ir nodevis iekârtu norâdîtajos Hewlett Packard Enterprise savâkšanas punktos, kur tie tiek nomainîti ar Hewlett Packard Enterprise izstrâdâjumiem. Gadîjumâ, ja nomaiòa netiek izdarîta, otrreizçjâs pârstrâdes pakalpojumi tiek sniegti pçc pieprasîjuma par papildu samaksu. Hewlett Packard Enterprise izsniedz izstrâdâjumu iznîcinâšanas sertifikâtu. Ja nacionâlâ likumdošana nosaka cita veida pakalpojumu sniegšanu, mçs piemçrojam savus pakalpojumus šîm prasîbâm.

 

Maksa par loìistiku un noteiktiem pakalpojumiem (izjaukšana un/vai kontrolçta datu iznîcinâšana) tiek aprçíinâta individuâli, pamatojoties uz tirgus cenâm.

Svarîga piezîme

Ðis piedâvâjums attiecas tikai uz iznîcinâšanu/pârstrâdi. Tas neietver tâdus pakalpojumus, kâ atpirkšana vai lietotas aparatûras tirdzniecîba. Informâciju un kontaktus saistîbâ ar šîm programmâm EMEA var atrast internetâ EMEA Trade-In Program

Related links

Hewlett Packard Enterprise aparatūras nodošanas un pārstrādes programma

AES WEEE direktīva