Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van HPE

Welkom op de website van Hewlett Packard Enterprise Inc. ('HPE' of 'wij', 'ons' of 'onze') en hartelijk dank voor uw bezoek. Wij hopen dat u hier een prettige ervaring zult hebben!

Deze Algemene voorwaarden voor het gebruik ('deze Voorwaarden') vormen een wettig contract tussen u en HPE (gezamenlijk: 'Alle partijen') waarin uw gebruik wordt geregeld van deze Website en van andere Websites waarover HPE controle heeft en van alle tekst, data, informatie, software, afbeeldingen, foto's en meer (samen 'Materialen' genoemd) die HPE en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen aan u ter beschikking stellen, alsmede voor alle diensten die wij leveren via onze Websites (in deze Voorwaarden gezamenlijk 'deze Website' genoemd).

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE VERKLAART U DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE INSTEMT. ALS U DE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUNT U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

Toegang tot deze Website

Wanneer u deze Website bezoekt, dient u zich aan deze Voorwaarden te houden. Dit geldt voor ieder gebruik van deze Website via ieder account dat u instelt via of op deze Website; sommige Materialen zullen alleen beschikbaar voor u zijn als u een account hebt. U verplicht zich echter, juiste, actuele en complete informatie te verstrekken zolang u deze Website gebruikt. Omdat het uw account is, is het uw verantwoordelijkheid om alle apparatuur, services en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van deze Website te verwerven en te onderhouden en alle daarvoor vereiste vergoedingen te betalen. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) te waarborgen. Indien u meent dat uw wachtwoord of andere veiligheidsinformatie voor deze Website op enigerlei wijze geschonden is, dient u ons dit onmiddellijk te melden.

Soms verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie over u, uitsluitend met betrekking tot uw aanwezigheid op en uw gebruik van deze Website. De manier waarop HPE deze informatie gebruikt, wordt geregeld door de bepalingen in de Online Privacyverklaring van HPE.

Wij behouden ons het recht voor om, indien wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten, van u te eisen dat u uw wachtwoord wijzigt of uw toegang tot deze Website beperkt.

Het Toegestane Gebruik van deze Website

Wij nodigen u uit om deze Website voor persoonlijke en zakelijke doeleinden te gebruiken wanneer u producten en diensten van HPE koopt voor gebruik in uw bedrijf ('Toegestaan Gebruik').

Wij verlenen u hierbij een beperkt, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de Materialen te gebruiken en weer te geven in toegestane toepassingen. Voor uw recht op het gebruik van deze Materialen geldt als voorwaarde dat u zich aan deze Algemene voorwaarden houdt. U hebt geen enkel ander recht op deze Website of de Materialen en u bent niet gerechtigd om de Materialen te wijzigen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, als basis te gebruiken voor afgeleide Materialen, te decompileren of om iets van deze Website of Materialen op enigerlei wijze te exploiteren.

Indien u kopieën maakt van enig onderdeel of materiaal van deze Website, verzoeken wij u met klem om alle HPE auteursrechtvermeldingen en andere vermeldingen van eigendomsrecht zoals die op deze Website voorkomen daarbij te behouden.

Ongeautoriseerd gebruik van deze Website, Policy voor acceptabel gebruik

Wij geven u toestemming voor beperkt gebruik van deze Website. Ieder ander gebruik van deze Website dat niet onder het Toegestane Gebruik valt, is verboden en geldt derhalve als ongeautoriseerd gebruik van deze Website. Dit komt omdat alle rechten op deze website en materialen eigendom blijven van HPE, haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

Ongeautoriseerd gebruik van deze Website en Materialen kan leiden tot schending van verschillende internationale en Amerikaanse wetten op intellectuele eigendom. Wij willen dat vermijden en geven u daarom hier een aantal voorbeelden van dingen die niet toegestaan zijn in onze hier beschreven Policy voor acceptabel gebruik HPE Policy voor aanvaardbaar gebruik. U dient HPE's Policy voor acceptabel gebruik altijd na te volgen wanneer u gebruikmaakt van deze Website of van diensten die op deze Website worden aangeboden.

Beëindiging van uw gebruik van deze Website

Zowel wij als u kunnen op elk moment uw gebruik van deze Website beëindigen. Uw gebruik van deze Website wordt automatisch beëindigd wanneer u op enigerlei wijze inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Ter verduidelijking:

 • Tenzij wij schriftelijk anderszins met u overeenkomen, hebben wij het recht om uw registratie voor, of uw toegang tot, deze Website of een gedeelte daarvan op elk moment en wegens elke reden zonder kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te wijzigen.
 • U kunt uw toegang tot, en uw gebruik, van deze Website op elk gewenst moment beëindigen. In het geval van automatische beëindiging wegens inbreuk dient u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte Materialen (en alle kopieën daarvan) te vernietigen.

Disclaimers

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "'AS IS'" EN "'MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN'" EN HET VOLLEDIGE RISICO INZAKE DE KWALITEIT EN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE LIGT BIJ U.

HPE BIEDT UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE (EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR) MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE OF STATUTAIRE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, EIGENDOMSRECHT OF AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM.

DIT BETEKENT DAT HPE NIET WAARBORGT DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN PROBLEMEN. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande te beperken, garandeert HPE niet dat deze Website aan uw vereisten zal voldoen of dat deze Website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal functioneren of dat defecten in deze Website zullen worden opgelost. HPE geeft geen garanties omtrent de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van deze Website of omtrent de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van via deze Website verkregen informatie. Geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk, die u verkrijgt via deze Website of van HPE, haar dochterondernemingen of andere gelieerde bedrijven of hun toeleveranciers (of de respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers of agenten van de betreffende entiteiten) (gezamenlijk "'De HPE Partijen'") kan worden opgevat als garantie. HPE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE HPE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN OF (B) SCHADEVERGOEDINGEN VAN TOTAAL MEER DAN HONDERD AMERIKAANSE (US$100,00) DOLLAR (INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERING SCHADE TEN GEVOLGE VAN GEMISTE INKOMSTEN, WINTSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF ANDERE NIET-MATERIËLE VERLIEZEN), VOORTKOMEND UIT OF VERBANDHOUDEND MET DEZE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK VAN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE), OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT, STATUUT OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS NIET ALS EEN HPE Partij OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN (OF DIT HAD KUNNEN WETEN).

UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN: In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor bepaalde schadegevallen niet toegestaan. Daarom zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. In zoverre de HPE Partijen onder de vigerende wetgeving niet gerechtigd zijn om een bepaalde impliciete garantie af te wijzen of de aansprakelijkheid te beperken, zullen de dekking en de duur van de betreffende garantie of de hoogte van de aansprakelijkheid van de HPE Partij beperkt zijn tot het minimumbedrag dat in de betreffende wetgeving is bepaald.

Uitsluitingen en beperkingen

In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor bepaalde schadegevallen niet toegestaan. Derhalve zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. In zoverre een HPE Partij onder de vigerende wetgeving niet gerechtigd is om een bepaalde impliciete garantie af te wijzen of de aansprakelijkheid te beperken, zullen de dekking en de duur van de betreffende garantie en de aansprakelijkheid van de HPE Partij beperkt zijn tot het minimum dat in de betreffende wetgeving is bepaald.

Andere overeenkomsten; software, diensten of toegang

HPE kan producten (zoals hardware of software), diensten (zoals softwareabonnementen, hardwareonderhoud of -reparatie of softwareonderhoud, installatie of training) of toegang bieden via deze Website onder een afzonderlijke overeenkomst tussen u en HPE, zoals een licentieovereenkomst of aparte verkoop- of garantievoorwaarden (die elk als "'Andere overeenkomst'" gelden). HPE's verplichtingen ten aanzien van ieder product, elke dienst of toegang die u ter beschikking wordt gesteld onder een Andere overeenkomst worden uitsluitend geregeld door de Andere overeenkomst die het betreffende product, de dienst of toegang verleent en deze Voorwaarden zullen op geen enkele wijze de voorwaarden van de Andere overeenkomst wijzigen of aanvullen. In geval van conflicten tussen deze Voorwaarden en die van een Andere overeenkomst geldt de Andere overeenkomst.

Bijvoorbeeld: voor het gebruik van alle software die van de HPE Websites kan worden gedownload ("'Software'") gelden de voorwaarden van de gebruikerslicentieovereenkomst, indien aanwezig, die de betreffende software vergezelt of daarbij wordt meegeleverd ("'Licentieovereenkomst'"). Het is u niet toegestaan om Software die een Licentieovereenkomst bevat of waarbij een Licentieovereenkomst wordt meegeleverd, te installeren zonder dat u de betreffende Licentieovereenkomst hebt geaccepteerd. Als er geen Licentieovereenkomst is, gelden deze Voorwaarden voor uw gebruik van de Software.

HPE kan deze Website wijzigen

HPE behoudt zich het recht voor om deze Website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Daarbij willen wij u wijzen op het volgende:

 • HPE is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Website of in de producten, diensten en prijzen die op de Website vermeld staan.
 • Deze Website kan verouderde informatie bevatten en HPE heeft geen enkele verplichting om deze Website bij te werken.
 • De informatie op deze Website verwijst mogelijk naar producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn.

Raadpleeg uw lokale HPE contactpersoon voor informatie over de voor u op deze Website beschikbare producten, programma's en diensten.

Uw inzending(en) op deze Website

In bepaalde gedeelten van deze Website (bijvoorbeeld chatrooms, beoordelingen en waarderingen van klanten, community- en supportforums) kunt u feedback geven, informatie verstrekken, data invoeren, tekst invoeren, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's uploaden, berichten of andere Materialen achterlaten (samen "'Gebruikersinzending'" genoemd). U aanvaardt dat u als enige verantwoordelijk bent voor al uw Gebruikersinzendingen, dat de betreffende inbreng niet vertrouwelijk is en dat er geen eigendomsrecht op rust. Daarbij garandeert HPE niet dat u enige verhaalmogelijkheid hebt via HPE of een derde partij om door u achtergelaten Gebruikersinzendingen te bewerken of te verwijderen.

Door het achterlaten van een Gebruikersinzending verklaart en garandeert u:

 • Dat u tenminste 13 jaar oud bent;
 • Dat u alle rechten bezit op uw Gebruikersinzending (met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten op de tekst, code, audio-, video- of digitale opnamen en de uitvoering daarvan die vervat zijn in uw Gebruikersinzending) of, als alternatief, dat u alle noodzakelijke rechten op uw Gebruikersinzending hebt verworven, die u in staat stellen HPE de rechten op uw Gebruikersinzending te verlenen zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • Dat u alle licentievergoedingen, vergunningen en andere financiële verplichtingen voortkomend uit het gebruik of de commerciële exploitatie van uw Gebruikersinzending volledig hebt betaald en zult betalen;
 • Dat u de persoon bent die is afgebeeld en/of wordt gehoord in uw Gebruikersinzending of anders dat u toestemming hebt verworven van elke persoon die is afgebeeld en/of wordt gehoord in uw Gebruikersinzending (inclusief toestemming van ouders of voogden voor personen die jonger dan achttien (18) jaar zijn) om de rechten aan HPE te verlenen zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, regels van sociale mediasites, of andere juridische of morele rechten van een derde partij;
 • Dat u vrijwillig afstand doet van alle "'morele rechten'" die u eventueel op uw Gebruikersinzending hebt;
 • Dat het u niet bekend is dat enige informatie in uw Gebruikersinzending onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • Dat uw Gebruikersinzending niet in strijd is met enige wet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake export, bescherming van consumenten, onrechtmatige concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
 • Dat uw Gebruikersinzending niet redelijkerwijs gezien kan worden als onfatsoenlijk, lasterlijk, weerzinwekkend, racistisch, etnisch of religieus of anderszins bevooroordeeld of kwetsend, onwettig bedreigend of intimiderend voor enige persoon, samenwerkingsverband of bedrijf, platvloers, pornografisch, aanstootgevend of inbreuk makend op de privacy van anderen;
 • Dat u geen vergoeding of tegenprestatie hebt ontvangen of zult ontvangen van enige derde partij voor het indienen van uw Gebruikersinzending;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen materiaal van websites van derden en geen adressen, e-mail adressen, contactgegevens of telefoonnummers bevat (van anderen dan uzelf);
 • Dat uw Gebruikersinzending geen virussen, wormen, spyware, adware of andere potentieel schadelijke programma's of bestanden bevat;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen informatie bevat die u als vertrouwelijk, persoonlijk of privé beschouwt; en
 • Dat uw Gebruikersinzending geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enig ander aanbod bevat of vormt.

Door het indienen van een Gebruikersinzending verleent u HPE een onomkeerbare, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde, royaltyvrije licentie (waarvan op meerdere niveaus sublicenties worden kunnen worden afgegeven) voor het volgende:

 • Het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, publiekelijk uitvoeren en in het openbaar vertonen van uw Gebruikersinzending (of een gewijzigde versie daarvan), geheel of gedeeltelijk, in elk formaat en op elk medium dat nu bekend is of later wordt ontwikkeld;
 • Het gebruiken (en toestemming geven voor het gebruik) van uw Gebruikersinzending op elke wijze en voor ieder doel (met inbegrip van, zonder beperking, commerciële doeleinden) dat HPE naar eigen inzicht passend acht (met inbegrip van, zonder beperking, voor het geheel of gedeeltelijk opnemen van uw Gebruikersinzending of elke aanpassing daarvan in elke gewenste technologie, ieder product of iedere service);
 • Het tonen van advertenties in verband met uw Gebruikersinzending en het gebruiken van uw Gebruikersinzending voor reclame- en promotiedoeleinden.

   HPE kan, maar is daartoe niet verplicht, Gebruikersinzendingen van tevoren controleren of elk gedeelte van deze Website waar Gebruikersinzendingen wordt ingediend monitoren. HPE is niet verplicht om Gebruikersinzending op of via deze Website te hosten, te tonen of te distribueren en is gerechtigd Gebruikersinzending wegens haar moverende redenen op ieder gewenst moment te verwijderen of te weigeren. HPE is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, diefstal of beschadiging van welke vorm dan ook van een Gebruikersinzending. Bovendien gaat u ermee akkoord dat HPE uw Gebruikersinzending onbeperkt bekend mag maken aan derden, zonder enige verplichting van vertrouwelijkheid van de kant van de ontvanger.

Intellectuele eigendomsrechten

Hewlett Packard Enterprise respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen van u om dat ook te doen. Wij kunnen, onder de juiste omstandigheden en naar eigen inzicht de service van en/of de toegang tot deze  Website beëindigen voor gebruikers die inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht van anderen. Indien u meent dat uw werk het slachtoffer is geworden van inbreuk op auteursrecht en/of handelsmerken en op deze Website is verschenen, kunt u  ons daarvan via de volgende procedures op de hoogte brengen  Vorderingen inzake inbreuk op HPE -websites.

Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HEWLETT PACKARD, HPE, het Element-logo, het Hewlett Packard Enterprise-logo, het HPE-logo, het Hewlett Packard Labs-logo, variaties van de voorgaande logo's (alle Hewlett Packard Enterprise-logo's worden hier gezamenlijk aangeduid als de "Hewlett Packard Enterprise-logo's") en andere handelsmerken die worden gebruikt door Hewlett Packard Enterprise zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett Packard Enterprise Company en/of haar dochterondernemingen.

Element-logo

Element-logo

Hewlett Packard Enterprise logo

Hewlett Packard Enterprise logo

HPE Logo

HPE Logo

Hewlett-Packard Labs logo

Hewlett-Packard Labs logo

U heeft het recht om Hewlett Packard Enterprise woordmerken te gebruiken in tekst om op billijke en accurate wijze te verwijzen naar Hewlett Packard Enterprise, haar producten en diensten, mits u zich daarbij aan de onderstaande richtlijnen houdt.

De logo's van Hewlett Packard Enterprise zijn gereserveerd voor gebruik door Hewlett Packard Enterprise en die Hewlett Packard Enterprise-partners en licentiehouders die een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met Hewlett Packard Enterprise, welke specifiek het gebruik van logo's toestaat. Geen ander gebruik van Hewlett Packard Enterprise-logo's of gestileerde merken is toegestaan.

U mag Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken niet zo gebruiken dat consumenten worden misleid omtrent de aard van uw relatie met Hewlett Packard Enterprise, ondersteuning of goedkeuring van uw bedrijf door Hewlett Packard Enterprise, producten of diensten of over de herkomst van uw producten of diensten. Elk gebruik van Hewlett Packard Enterprise handelsmerken dat leidt tot verwarring of onduidelijkheid bij het publiek is onwettig en expliciet verboden.

Gebruik van handelsmerken door geautoriseerde Hewlett Packard Enterprise-partners en licentiehouders

Als u een bestaande relatie met Hewlett Packard Enterprise heeft, dient u de specifieke richtlijnen en voorwaarden voor het gebruik van het handelsmerk uit uw schriftelijke overeenkomst na te volgen.

Als u een Hewlett Packard Enterprise Partner Ready-partner bent, raadpleeg dan de onderstaande link voor aanvullende informatie, inclusief handelsmerkrichtlijnen die specifiek zijn voor uw Hewlett Packard Enterprise Partner Ready-programma.  Als u deel uitmaakt van een ander partnerprogramma van Hewlett Packard Enterprise, raadpleegt u de handelsmerkrichtlijnen voor uw specifieke programma of neemt u contact op met uw zakelijke contactpersoon van Hewlett Packard Enterprise.

Partner Ready:

https://partner.hpe.com

Als uw bestaande overeenkomst met Hewlett Packard Enterprise u het recht geeft Hewlett Packard Enterprise  handelsmerken weer te geven,  maar geen specifieke richtlijnen voor het gebruik van het handelsmerk bevat, volg dan de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken op deze pagina. 

Neem als u vragen heeft contact op met uw accountmanager of uw contactpersoon voor deze aangelegenheden bij Hewlett Packard Enterprise.

Hewlett Packard Enterprise Algemene handelsmerkrichtlijnen

De volgende algemene handelsmerkrichtlijnen zijn bedoeld voor gebruik door bedrijven die geautoriseerde gebruikers zijn van Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken, zoals bijvoorbeeld Hewlett Packard Enterprise-partners, licentiehouders, gelieerde bedrijven en geautoriseerde resellers die een contract hebben met Hewlett Packard Enterprise.

 • Hewlett Packard Enterprise maakt en vereist geen gebruik van handelsmerksymbolen, bijschriften of steunbetuigingen bij Hewlett Packard Enterprise handelsmerken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken moeten worden gepresenteerd als bijvoeglijke naamwoorden die generieke zelfstandige naamwoorden wijzigen; bijvoorbeeld: Hewlett Packard Enterprise-servers, HPE-ondersteuningsservices, enz.
 • Gebruik geen variaties, meervouden of tweede naamvalsvormen van Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken.
 • Gebruik Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken niet zo dat bij het publiek verwarring of onduidelijkheid kan ontstaan over de herkomst van goederen en diensten of omtrent aanbeveling of goedkeuring door Hewlett Packard Enterprise.
 • Gebruik Hewlett Packard Enterprise handelsmerken niet om valse beweringen te doen over Hewlett Packard Enterprise of de producten of diensten van HPE.
 • Neem Hewlett Packard Enterprise-handelsmerken niet op in uw handelsnamen, bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen, gebruikersnamen op social media of domeinnamen.
 • Adopteer of imiteer de onderscheidende productontwerpen, productverpakkingen, huisstijl, reclamematerialen, slogans, motto's of websitelay-outs van Hewlett Packard Enterprise niet.
 • Bij het verwijzen naar Hewlett Packard Enterprise in formele documentatie (d.w.z. jaarverslagen, financiële rapporten) de volledige naam van de juridische entiteit, heeft Hewlett Packard Enterprise Company de voorkeur. In andere contexten heeft Hewlett Packard Enterprise de voorkeur.

Aanvullende richtlijnen voor geautoriseerde gebruikers van het Hewlett Packard Enterprise-logo

Onze voorkeur voor het Hewlett Packard Enterprise-logo

Op een donkere achtergrond mag ons omgekeerde logo worden gebruikt

Op een gekleurde achtergrond mag ons omgekeerde logo worden gebruikt.

Ons zwart-wit logo moet worden gebruikt als printen in kleur niet mogelijk is

Gebruik het omgekeerde logo op donkere achtergronden wanneer volledige kleurenreproductie niet beschikbaar is

Zorg ervoor dat de vrije ruimte rond het logo gelijk is aan minstens de helft van de hoogte van het logo zelf. Houd vrije ruimte vrij van tekst, grafische elementen of visuele tekens

HPE Logo

De minimale afmetingen voor gebruik van het Hewlett Packard Enterprise-logo zijn 3,18 cm breed voor afdrukken en 177 pixels breed voor digitaal

Vermijd het volgende:

 • Gebruik een van de Hewlett Packard Enterprise-logo's (de "Logo’s") anders dan in overeenstemming met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hewlett Packard Enterprise;
 • Plaats de Logo’s niet op een drukke achtergrond of op een achtergrondpatroon;
 • Pas geen reflectie of kleurovergangen toe op de Logo’s;
 • Gebruik de Logo’s niet als 3D-object;
 • Wijzig de vorm van de Logo’s niet;
 • Wijzig of vervorm de Logo’s niet;
 • Voeg geen contourlijnen toe aan de onderdelen van de Logo’s;
 • Scheid de lettervormen van de rest van een Logo niet;
 • Voeg geen kleur toe aan de letters in het Logo;
 • Voeg geen contour toe aan de Logo’s;
 • Wijzig de kleuren van de Logo’s niet;
 • Voeg geen animatie toe aan de Logo’s;
 • Plaats geen tekst in de Logo’s of in de lege ruimte eromheen;
 • Plaats geen afbeelding in de Logo’s of
 • Gebruik het Element-logo alleen zonder aanvullende uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hewlett Packard Enterprise.

 

DEZE RICHTLIJNEN KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD ZONDER KENNISGEVING WORDEN HERZIEN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-PARTNERS, LICENTIEHOUDERS, GELIEERDE BEDRIJVEN EN GEAUTORISEERDE RESELLERS OM DEZE PAGINA REGELMATIG TE BEKIJKEN EN HUN HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-CONTACTPERSOON TE RAADPLEGEN OM TE WAARBORGEN DAT ZIJ NOG STEEDS VOLDOEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HANDELSMERK.

Koppelingen naar websites van derden

Wij vinden links nuttig en handig en daarom hebben wij op deze Website links naar websites van derden geplaatst. Wanneer u gebruikmaakt van deze links, verlaat u deze Website. HPE is niet verplicht de websites van derden waar u via een link op deze Website heengaat te evalueren, heeft daarover geen controle en is niet verantwoordelijk voor dergelijk websites van derden (of de daar aangeboden producten en diensten of aanwezige content). HPE verleent geen goedkeuring aan en doet geen uitspraken over de websites van derden of de informatie, software, producten, diensten of materialen die op deze websites aanwezig zijn, dan wel de resultaten die kunnen voortvloeien uit het gebruik hiervan. Indien u besluit via een link op deze Website naar websites van derden te gaan, doet u dat volledig op eigen risico en wordt u geacht u te houden aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende derde-partijwebsites; Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke derde-partijwebsites.

Koppelingen naar deze website

Omdat wij links nuttig en handig vinden, staan wij u toe vanaf andere websites links naar deze Website te maken. Tenzij expliciet anders bepaald in een Andere overeenkomst, dient u zich aan de volgende voorwaarden en aan alle van toepassing zijnde wetgeving te houden wanneer u iemand een link naar deze Website verstrekt:

 • U mag een link opnemen, maar geen enkel materiaal kopiëren;
 • U mag alleen een HPE logo of handelsmerk gebruiken of reproduceren als u zich houdt aan de hier vastgelegde policy voor het gebruik van ons handelsmerk en logo:
 • U mag geen browseromgeving of inkadering rond het materiaal aanbrengen;
 • U mag niet impliceren dat HPE de website met een link naar deze Websites of de producten, diensten of content die via die website beschikbaar zijn aanbeveelt of er op enige wijze mee gelieerd is;
 • U mag de relatie met HPE niet anders voorstellen dan deze is;
 • U mag geen foute of misleidende informatie presenteren over HPE of de producten of diensten van HPE;
 • De website met een link naar deze Website mag geen content bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, beledigend of controversieel; en
 • De website met een link naar deze Website dient uitsluitend content te bevatten die geschikt is voor alle leeftijdscategorieën.

Beperkte rechten van Amerikaanse overheid

Voor alle Materialen die worden downloaded door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instellingen en/of organen ('Amerikaanse overheid') gelden de bepalingen van FAR 12.211 – 'Technische gegevens' en FAR 12.212 – 'Computersoftware', of clausules in DFARS of andere organisatiespecifieke regelgeving die HPE vergelijkbare bescherming bieden.

Internationale en exportproblemen

[HPE beheert deze Website vanuit haar vestiging in Palo Alto, Californië. HPE impliceert op geen enkele wijze dat deze Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Het is u niet toegestaan deze Website te gebruiken vanuit rechtsgebieden waar de inhoud hiervan onwettig is.]

Indien u de HPE Websites van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de geldende wetgeving.

U bent gehouden aan alle export- en herexportbeperkingen en voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Handel en andere instellingen en autoriteiten in de Verenigde Staten of daarbuiten in verband met uw gebruik van de HPE Websites. Het is niet toegestaan om, in strijd met enige wet- of regelgeving, enig Materiaal over te brengen (of toestemming te geven voor het overbrengen) naar gesanctioneerde landen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het niet toegestaan de Materialen in strijd met enige wet-of regelgeving te exporteren of te herexporteren:

Door gebruik te maken van Materiaal dat onder de betreffende wetgeving valt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in of onder controle staat van of staatsburger of ingezetene bent van een van deze landen of voorkomt op een van deze lijsten.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord HPE Partijen te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schadeclaims, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaatskosten) die voor deze Partijen kunnen ontstaan als gevolg van of voortkomend uit een schending van deze voorwaarden door uzelf (of iedereen die gebruikmaakt van uw account). HPE behoudt zich het recht voor om als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen die anders onder vrijwaring door u valt. In dat geval gaat u ermee akkoord mee te werken met de verdediging van HPE tegen een dergelijke vordering.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze Website bezoekt of e-mails stuurt aan HPE, communiceert u elektronisch met HPE. Wij kunnen daarop reageren door u een e-mail te sturen of door kennisgevingen te posten op deze Website. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die HPE u elektronisch toezendt, voldoen aan de wettelijke eis dat de betreffende communicaties schriftelijk zijn.

Eigendom

Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden zijn alle Materialen en de presentatie daarvan op deze Website uitsluitend ons eigendom, Copyright © [aanmaakdatum] Hewlett Packard Enterprise Development Company, L.P. Alle hierin niet expliciet verleende rechten zijn voorbehouden. Behalve indien anderszins vereist of beperkt door de geldende wetgeving is het ten strengste verboden om door auteursrecht beschermd materiaal te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, door te sturen of te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de copyrighthouder of licentie.

Volledige overeenkomst voor Alle partijen

Deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u instemt wanneer u bepaalde delen van deze Website gebruikt, vormt de volledige, exclusieve en definitieve overeenkomst tussen Alle Partijen met betrekking tot dit onderwerp, die alle eerdere overeenkomsten of afspraken tussen u en HPE hierover vervangen. De HPE Partijen zijn begunstigde derden met betrekking tot de bepalingen in deze Voorwaarden die op hen van toepassing zijn.

Toepasselijke wet

Op deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van toepassing zoals toegepast op overeenkomsten die volledig zijn opgesteld, afgesloten en uitgevoerd in Californië door ingezetenen van Californië, ongeacht uw werkelijke woonplaats of de vestigingsplaats van uw bedrijf. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet op deze Voorwaarden van toepassing. Alle rechtszaken die voortkomen uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van deze Website zullen worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken voor dit doel.

Afkortingen en definities

Het niet uitvoeren of niet afdwingen door HPE van enig recht of bepaling uit deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaat u ermee akkoord dat de rechtbank de intenties van HPE en uzelf zoals vastgelegd in de bepaling poogt uit te voeren en dat de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De titels van de artikelen in deze Voorwaarden worden slechts gemakshalve gebruikt en hebben geen juridische of contractuele geldigheid. Deze Voorwaarden blijven onverkort van kracht, ook als uw gebruik van deze Website wordt beëindigd. Deze Voorwaarden worden neutraal geïnterpreteerd, zonder letterlijke opvatting ten gunste of ten nadele van uzelf of HPE. Deze Voorwaarden en alle hierbij toegekende rechten en licenties kunnen door u niet worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperkingen door HPE worden toegekend.

Kennisgeving voor consumenten in Californië

Op grond van Sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben gebruikers in Californië recht op de volgende kennisgeving van de rechten van de consument: Deze Website wordt beschikbaar gesteld door HPE. Als u vragen of klachten hebt over deze Website, kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar: Hewlett Packard Enterprise Company, Attn: Legal Department, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304-1185 USA. Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk bereiken op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210 ##paragraph_90## (800) 326-2297 of TDD (916) 322-1700.

HPE kan deze algemene voorwaarden wijzigen

HPE kan geheel naar eigen inzicht deze Voorwaarden (en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen in, of die een koppeling bevatten naar, deze Voorwaarden) van tijd tot tijd wijzigen. Indien van toepassing zal HPE een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op deze Website posten. Als u bezwaar hebt tegen dergelijke veranderingen, is uw enige verhaalmogelijkheid deze Website niet langer te gebruiken. Als u deze Website blijft gebruiken na een kennisgeving omtrent dergelijke wijzigingen betekent dit dat u instemt met de wijzigingen en gebonden bent aan de voorwaarden van die wijzigingen. Bepaalde voorzieningen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke bepalingen of voorwaarden op specifieke pagina's van deze Website; in dergelijke gevallen zullen de expliciet aangegeven wettelijke bepalingen of voorwaarden geacht worden deel uit te maken van deze Voorwaarden en voorrang te hebben boven de betreffende bepaling(en) in deze Voorwaarden waarvan aangegeven is dat ze teniet worden gedaan.

 

Bijgewerkt in mei 2016